چاپ سریع مقالات

خوشحالیم تا به اطلاع نویسندگان محترم بویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی برسانیم که با موافقت داوران علمی مجله، امکان پذیرش و چاپ سریع مقالات فراهم آمده است. متقاضیان لازم است تا از طریق ایمیل مجله درخواست داوری سریع مقالات را ارسال نمایند.  

شماره جاری: دوره 9، شماره 33، بهار 1398 

6. نقش سرمایه اجتماعی و روانشناختی در پیش بینی صمیمیت زناشویی زوجین

صفحه 95-114

بهمن اکبری گوابری؛ ازاده فرگت؛ ساناز علی خواه؛ ملیناز مجیدی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی