نویسنده = حجت الله رشیدکلویر
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه سرمایه روان‌شناختی و تعامل اجتماعی در ساکنین مجتمع‌های مسکونی با و بدون ویژگی کالبدی1

دوره 8، شماره 30، تابستان 1397، صفحه 111-131

حجت الله رشیدکلویر؛ فاطمه حنیفه؛ عباس ابوالقاسمی؛ نادر حاجلو