نویسنده = افشین رباطی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثربخشی فرایند مربیگری بر خودکارآمدی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی

دوره 9، شماره 35، پاییز 1398، صفحه 89-106

مریم ارشدی؛ افشین رباطی؛ نیلوفر طهمورسی