رابطه علی همنوایی با همسالان و مدیریت بدن با میانجی گری وابستگی به شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل در نوجوانان مبتلا به اضطراب اجتماعی

لیلا صدری؛ منصوره شهریاری احمدی؛ پریسا تجلی

دوره 11، شماره 41 ، خرداد 1400، ، صفحه 121-136

https://doi.org/10.22034/spr.2021.242110.1527

چکیده
  مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی رابطه علی همنوایی با همسالان و مدیریت بدن با میانجیگری وابستگی به شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر موبایل در نوجوانان مبتلا به اضطراب اجتماعی، انجام شد. روش: جامعۀ آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران بود که در سال تحصیلی 99- 1398 مشغول به تحصیل بودند که از بین آن‌ها 251 نفر که به اضطراب اجتماعی ...  بیشتر