بررسی رابطه‌ی وظیفه‌شناسی با ایجاد شبکه‌ی ارتباطی و جستجوی بازخورد با میانجی‌گری شخصیت پویا

بهنام محمدی

دوره 6، شماره 21 ، فروردین 1395

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی وظیفه‌شناسی با ایجاد شبکه‌ی ارتباطی و جستجوی بازخورد با میانجی‌گری شخصیت انجام شده است. روش: جامعه‌ی این پژوهش کارکنان پالایشگاه گاز بید بلند بوده است که بر اساس روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تعداد 260 نفر به عنوان نمونه‌ی پژوهش حاضر انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق پرسش‌نامه‌ی شخصیتی ...  بیشتر