رابطه میان میزان و نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی با هویت اجتماعی زنان شهر تهران

اکرم بوربور؛ سمیه تاجیک اسماعیلی

دوره 11، شماره 41 ، خرداد 1400، ، صفحه 137-159

https://doi.org/10.22034/spr.2021.256392.1588

چکیده
  هدف: رسانه‌ها به‌عنوان فراهم‌کننده، چارچوب‌های تجربی برای مخاطبان، نگرش‌های کلّی فرهنگی برای تفسیر اطلاعات توسط افراد ایجاد کرده و در نهایت می‌تواند بر هویت آنان تأثیر بگذارد. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان میزان و نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی با هویت اجتماعی زنان شهر تهران طراحی و اجرا شده است. روش: پژوهش حاضر ...  بیشتر

بررسی برخی از عوامل گرایش به شبکه‌های ماهواره‌های خارجی

کریم سواری

دوره 6، شماره 21 ، فروردین 1395

چکیده
  مقدمه: دسترسی سریع به ماهواره، باعث گسترش آن گردیده و علل و عوامل متعددی در گرایش افراد به آن موثرند. در پژوهش حاضر برخی از عوامل یاد شده مورد بررسی قرار گرفته است. روش: کلیه‌ی دانش‌آموزان دختر و پسر سوم دبیرستانی اهواز، جامعه‌ی آماری تحقیق حاضر را تشکیل داده بودند که از بین آن‌ها 190 نفر به صورت تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب ...  بیشتر