روانشناسی اجتماعی
بررسی اثربخشی آموزش درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش مدل (ناظر، کاشف و مشاور-ارزشها) بر شایستگی اجتماعی-هیجانی و حل مسئله اجتماعی نوجوانان دارای رفتار پرخطر

محسن زالی زاده؛ مجید صفاری نیا؛ حسین زارع؛ احمد علیپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22034/spr.2023.347808.1760

چکیده
  مقدمه: توجه به توانایی هایی هیجانی و اجتماعی نوجوانان دارای رفتارهای پرخطر همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش مدل (ناظر، کاشف و مشاور-ارزشها) بر شایستگی هیجانی-اجتماعی و حل مسئله اجتماعی نوجوانان دارای رفتار پر خطر انجام شده است.روش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی همراه با پیش آزمون- پس آزمون با ...  بیشتر