اثربخشی آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل بر تحمل پریشانی و حل مسئله اجتماعی نوجوانانِ بزهکار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

2 دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش، کیش، ایران.

4 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده


مقدمه: این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل بر تحمل پریشانی و حل مسئله اجتماعی نوجوانانِ بزهکار انجام شد.
روش: روش پژوهش نیمه‌تجربی از نوع طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه و مرحلة پیگیری بود. جامعه آماری، نوجوانان پسر بزهکارِ مقیم در کانون اصلاح و تربیت شهر اهواز بود که از این بین به روش نمونه‌گیری هدفمند، تعداد 30 نفر انتخاب و به صورت گمارش تصادفی در گروه‌های آزمایش و گواه قرار گرفتند و به مقیاس تحمل پریشانی (سیمونز و گاهر، 2005) و فرم کوتاه سیاهه حل مسئله اجتماعی (دیزوریلا و همکاران، 2004) پاسخ دادند. گروه گواه در انتظار ماند و آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل برای گروه آزمایش در 10 جلسه 90 دقیقه‌ای به اجرا گذاشته شد. در پایان مداخلات درمانی و 2 ماه بعد، هر دو گروه‌ مجدداً با پرسشنامه‌های پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌ها از طریق تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل بر افزایش تحمل پریشانی (01/0 >p) و توانایی حل مسئله اجتماعی سازنده(05/0 >p)و کاهش توانایی حل مسئله اجتماعی غیرسازنده(01/0 >p) نوجوانانِ بزهکار مؤثر بوده است.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش اثربخشی کاربست آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل را بر بهبود تحمل پریشانی و حل مسئله اجتماعی نوجوانان بزهکار تأئید کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Group Training of Transactional Analysis (TA) on Distress Tolerance and Social Problem Solving of Delinquent Adolescents

نویسندگان [English]

  • Samad Rahmati 1
  • Roodabeh Hooshmani 2
  • Arezoo Sadat Mousavi Anzehaei 3
  • Vahideh Dehaghin 4
1 Ph.D. of Educational Psychology, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
2 . Ph.D. Student of Counseling, Islamic Azad University, Branch Science and Research, Tehran, Iran.
3 MSc Clinical Psychology, Islamic Azad University, Branch Kish International, Kish, Iran.
4 Ph.D. Student of Psychology, Tehran University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to examine the effectiveness of group training of transactional analysis on distress tolerance and social problem solvingof delinquent adolescents.
Methods: The study was quasi-experimental with a pretest-posttest and control group and follow-up period. The statistical population consisted of delinquent male adolescents who were resident in Ahwaz's correction and rehabilitation center. Participants included 30 people who were selected by purposeful sampling method. They were randomly assigned to experimental and control groups and respond to the Distress Tolerance Scale (Simons & Gaher, 2005) and the Social Problem Solving Inventory- Short Form (D’Zurilla et al., 2002). The experimental group received 10 90-minute sessions of transactional analysis sessions. After therapeutic interventions and two months later, both groups were evaluated with the research questionnaires. Data were analyzed using analysis of variance with repeated measures.
Results: The results showed that group training of transactional analysis has a significant effect on increased distress tolerance (p< 0.01) and constructive social problem solving (p< 0.05) and reduced unconstructive social problem solving (p< 0.01) of delinquent adolescents.
Conclusion: The findings suggested the effectiveness of group training of transactional analysis on increased distress tolerance and improved social problem-solving in delinquent adolescents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • transactional analysis
  • Distress tolerance
  • social problem solving
  • Delinquent Adolescents