مدل علی نقش چشم انداز زمان در عملکرد تحصیلی با واسطه گری خودکارآمدی و اهمالکاری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The Role of Time Perspective in Academic Performance Mediated by Procrastination and Self-efficacy