رابطه فردگرایی/ جمع گرایی افقی و عمودی با هویت قومی در زنان و مردان ترکمن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Relation between vertical/horizontal individualism, collectivism and ethnical identity in Turkmen male and female