بررسی اثربخشی آموزش خودکنترلی بر کاهش سهل انگاری نوجوانان دختر پایه دوم متوسطه شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of self-control training on the second year high school female students’ procrastination