نویسندگان

چکیده

مقدمه: نظر به اهمیت روزافزون استفاده از اینترنت و شبکه‎های اجتماعی مجازی و همبستگی آن با برخی از اختلالات روانی و رفتاری، این پژوهش در پی بررسی اضطراب اجتماعی در کاربران استفاده‌کننده از شبکه‎های اجتماعی مجازی است.
روش: در این مطالعه‌ی مقایسه‏ای، نمونه‌ی پژوهش شامل 80 نفر دانش‎آموز دختر و 99 نفر دانش‌آموز به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس اعتیاد به اینترنت یانگ و پرسش‌نامه‌ی هراس اجتماعی کانور (200) استفاده شد. داده‌ها با استفاده تحلیل واریانس چندگانه مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان داد که بین اعتیاد به اینترنت و استفاده از شبکه‌های اجتماعی موبایلی رابطه‌ی معناداری وجود دارد (50/0r=) علاوه بر این نتایج تحلیل واریانس چند متغیره حاکی از آن بود که بین سه گروه کاربر عادی، در معرض خطر و معتاد به اینترنت در متغیرهای ترس (01/0P< و 73/4F=)، اجتناب (02/0P< و 53/6F=)، نشانه‌های فیزیولوژیکی (03/0P< و 57/3F=) و مقیاس کل اضطراب اجتماعی (002/0P< و 48/6F=) تفاوت معناداری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: این یافته‌ها نشان می‌دهند که کسانی که به‌شدت از شبکه‌های اجتماعی موبایلی استفاده می‌کنند، با احتمال بیشتری دچار اعتیاد به اینترنت و اضطراب اجتماعی شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Social Anxiety in Users of the Internet and Social Networks

چکیده [English]

Introduction: Given the increasing importance of using the Internet and virtual networks, its impact on lifestyle, and computability of this problem with a lot of mental and behavioral disorders, the present paper aims to study social anxiety in users of social and virtual networks.
Method: This comparative study was carried out on a sample of 80 girl students and 99 boy students of high schools based on the multistage random cluster sampling. Young’s Internet Addiction Scale and Conover’s Social Phobia Inventory were used for data collection. The obtained data and information were statistically analyzed by the multivariate analysis of variance (MANOVA).
Results: The results showed that between internet addiction and the use of cyberspace there is a significant positive correlation(r=0/50). The results of MANOVA also indicated a significant difference between three groups of normal users, risky users, and Internet addicts in the extent of social anxiety, fear of social situations (p=0/1, f=4/73), avoidance of social situations (p=0/02, f=6/53), physiological symptoms (p=0/03, f=3/57), Social anxiety disorder (p=0/002, f=6/48).
Conclusion: These findings suggest the Internet addicts show the characteristics of people with social phobia more than normal users.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social anxiety
  • Internet addicts
  • Social Networks