نویسندگان

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر نقش واسطه‏ای پردازش ‏اطلاعات اجتماعی در رابطه بین پذیرش - طرد والدین و پرخاشگری نوجوانان را مورد بررسی قرار داده است.
روش: شرکت‌کنندگان پژوهش شامل 464 دانش‌آموز دوره‌ی متوسطه‌ی اول شهرستان قزوین (233 دختر و 231 پسر) بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. به‌منظور سنجش متغیرهای پژوهش، پرسش‌نامه‌ی طرد- پذیرش والدین، نسخه‌ی کودکان (روهنر، 2005)، داستان‏های اجتماعی (تورکاسپا و برایان، 1994) و پرسش‌نامه‌ی پرخاشگری (باس و پری، 1992) بکار گرفته شد. ‌تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با روش الگویابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار AMOS انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که مدل نهایی پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است. همچنین یافته‌های حاصل از بررسی فرضیه‌های پژوهش نشانگر آن بود که پذیرش ـ طرد مادر هم به‌طور مستقیم و هم به‌طور غیرمستقیم، از طریق کاهش دو گام پردازش اطلاعات اجتماعی، شامل تفسیر و تشخیص و تصمیم‌گیری، پرخاشگری نوجوانان را افزایش داده است. پذیرش- طرد پدر، بر هیچ‌یک از متغیرهای پژوهش اثرگذار نبود.
نتیجه‌گیری: به‌طورکلی، نتایج پژوهش حاضر شواهدی را برای نقش واسطه‌ای پردازش اطلاعات اجتماعی در رابطه‌ی بین پذیرش- طرد مادر و پرخاشگری نوجوانان فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Structural Equation Modeling of Relationships between Parental Acceptance-Rejection, Social Information Processing and Adolescents Aggression

چکیده [English]

Structural Equation Modeling of Relationships between Parental Acceptance-Rejection, Social Information Processing and Adolescents Aggression
Introduction: Present study investigated the mediating role of social information processing in the relationships between parental acceptance-rejection and adolescents aggression.
Method: Participants were 464 junior high schools in Qazvin city (233 girls and 231 boys) who were selected by multistage cluster sampling. To assessing research variables, Parental Acceptance – Rejection Questionnaire, child version (Rohner, 2005), Social Fiction (Tur-Kaspa & Brayan, 1994) and Aggression Questionnaire (Buss & Perri, 1992) were used. The data was analyzed by structural equation modeling applying AMOS
Results: The result showed that final model has a good fitness. Also, findings of research hypothesis analysis showed that mother acceptance-rejection has been increased adolescents aggression, by direct and indirect effects, (through decrease scores of social information processing, consist of recognize and interpretation, and decision making). Father acceptance-rejection didnt show any effect on research variables.
Conclusion: In general, results of present research provided evidences for mediating role of social information processing in the relationships between mother acceptance-rejection and adolescents aggression

کلیدواژه‌ها [English]

  • : parental acceptance-rejection
  • social information processing
  • aggression
  • adolescents