بررسی پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس سبک دلبستگی و نیازهای بنیادی روانشناختی در دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس سبک دلبستگی و نیازهای بنیادی روانشناختی انجام گرفت. روش: پژوهش حاضر به صورت توصیفی از نوع پیش بینی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانشجویان دانشگاه های تهران بودند. روش نمونه گیری به شیوه خوشه گیری چند مرحله ای بود. به این صورت که از بین کلیه دانشگاه های تهران دانشگاه علامه طباطبایی به صورت تصادفی انتخاب شد و 200 نفر از دانشجویان به صورت تصادفی اعضای نمونه را تشکیل دادند و سه پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان(AAIN)، نیازهای بنیادین روانشناختی(BNG-S) و اضطراب اجتماعی(SPIN) به صورت همزمان در اختیار آنها قرار گرفت و تکمیل کردند.سپس یافته ها به روش رگرسیون لجستیک تحلیل گردید. یافته ها: نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد ابعاد سبک دلبستگی و نیازهای بنیادین در سطح 05/ 0 توان پیش بینی اضطراب اجتماعی را دارند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد ابعاد سبک دلبستگی ایمن به صورت منفی و سبک دلبستگی نا ایمن به صورت مثبت اضطراب اجتماعی را پیش بینی می‌کند. همچنین با افزایش نمره فرد در نیازهای بنیادین اضطراب اجتماعی کاهش و همراه با کاهش نمره وی در نیازهای بنیادین اضطراب اجتماعی افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on forecast based on attachment style and social anxiety basic psychological needs of Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

Introduction:This study aims to check the forecast on the basis of social anxiety and attachment style was basic psychological needs.
Methods: The study was descriptive of the kind envisaged. The population of this research were all students of Tehran University. The sampling method was multi-stage cluster. This means that among all universities in Tehran Allameh Tabatabai University were randomly selected and 200 students were randomly sampled members formed And three adult attachment questionnaire (AAIN), basic psychological needs (BNG-S) and social anxiety (SPIN) was available and completed simultaneously. The data were analyzed using logistic regression
Results: Regression analysis revealed that attachment styles and basic needs at the level of 0/05 can predict social anxiety.
Conclusion: The results showed that secure attachment style dimensions for negative and positive social anxiety insecure attachment style predicts. Also with the increase of the basic needs of the individual in reducing social anxiety and social anxiety associated with a reduced basic needs will increase his score.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social anxiety
  • Attachment
  • Competency
  • Autonomy
  • relatedness
  • Basic Psychological Needs Self-determination