نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه کردستان

2 استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر تعیین تفاوت­های جنسیتی در استفاده از شبکه­های اجتماعی و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی در میان دانش­آموزان مقطع دبیرستان منطقه 5 تهران در سال تحصیلی 95-94 می­باشد.
روش: این پژوهش به روش توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه دانش­آموزان مقطع دبیرستان منطقه 5 تهران در سال تحصیلی 95-1394 می­باشد. نمونه­ آماری، شامل 372 نفر از دانش­آموزان هستند که (172 پسر و 200 دختر) به صورت تصادفی طبقه­ای انتخاب شده­اند. همچنین به­منظور جمع­آوری داده­ها، از پرسش­نامه محقق ساخته که دارای ویژگی­های فنی (روایی محتوایی و پایایی، 86/0) مناسبی بوده برای اندازه­گیری میزان استفاده دانش­آموزان از شبکه­های اجتماعی استفاده گردیده و از نمرات پایان ترم دوم تحصیلی 95-1394 برای عملکرد تحصیلی دانش­آموزان استفاده شد، سپس از طریق نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته­ها: نتایج نشان داد که میزان استفاده از شبکه­های اجتماعی در بین دانش­آموزان زیاد بوده و این مسئله سبب افت تحصیلی دانش­آموزان شده است. تفاوت معناداری بین دختران و پسران در میزان استفاده و انگیزه استفاده از این­گونه شبکه­ها وجود داشت. همچنین، شبکه اجتماعی تلگرام بیشترین محبوبیت را در بین دانش­آموزان داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Gender differences in the use of social networks (Case Study of high school students of Tehran, region 5)

نویسندگان [English]

  • majid ghasemy 1
  • ali moghadamzadeh 2

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه کردستان

2 استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to determine gender differences in the use of social networks and its relationship with academic performance among high school students of Tehran, region 5, in the educational year 1394-95.
Methods: This research used a descriptive survey-based approach. The statistical population was all high school students of Tehran region 5 in academic year 1394-95. The statistical sample comprises of 372 students (172 boys and 200 girls) who have been chosen at randomized stratification. We collected data on how much studetns use social networks through a researcher-made questionnaire, which has appropriate technical features (content validity and reliability of 0/86), to measure how much students use social networks and the end of the second academic semester 1394-1395 for student's performance were used.
Results: The results showed that the use of social networks among students was high and this issue has caused educational decline in the students. There was significant  differences between girls and boys in motivation and the use of the networks.
Conclusion: Results showed that Telegram was the most popular social network among the participants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Social networks
  • Academic performance
  • Education
  • Tehran
  • region 5
-      ابراهیم‌آبادی، ح. (1388). الگوی استفاده از اینترنت محیط یادگیری و بافت فرهنگی و اجتماعی. تحقیقات فرهنگی، شماره 7، 118-97.
-   بشیر، ح. و افراسیابی، م. ص. (1391). شبکه­های اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی جوانان: مطالعه موردی بزرگ‌ترین جامعه مجازی ایرانیان. فصلنامه تحقیقات فرهنگی، شماره 1(5)، 62-31.
-      حقیقی، م. (1388). مجازی‌سازی راهکاری برای آینده. دومین کنفرانس بین‌المللی شهرداری الکترونیکی.
-      خانیکی، ه. و بابایی، م. (1390). تأثیر سازوکارهای ارتباطی اینترنت، بر الگوهای تعامل کنشگران فضای سایبر ایران. فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 56، 115-73.
-   خدایاری، ک.، دانشور­حسینی، ف. و سعیدی، ح. (1393). میزان و نوع استفاده از شبکه­های اجتماعی مجاز (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه مشهد). فصلنامه پژوهش­های ارتباطی، شماره 77، 192-167.
-      دالگرن، پ. (1385). تلویزیون و گستره عمومی؛ جامعه مدنی و رسانه­های گروهی (ترجمه مهدی شفقی). تهران: سروش.
-      ضیایی­پرور، ح. و عقیلی، س. و. (1388). بررسی نفوذ شبکه­های اجتماعی مجازی در میان کاربران ایرانی. رسانه، شماره 80، 42-23.
-      عاملی، س. ر. (1388). شبکه­های علمی مجازی. تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
-   عاملی، س. ر. (1387). دوجهانی شدن و دوفضایی شدن فرهنگ. مجموعه مطالعات فرهنگی، مصرف فرهنگی و زندگی روزمره ایرانیان، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی.
-      کاستلز، م. (1390). عصر اطلاعات، اقتصاد، جامعه و فرهنگ (ظهور جامعه شبکه­ای). مترجم احمد علیقیان و افشین خاکباز، چاپ هفتم، تهران، انتشارات طرح نو.
-      کاستلز، م. (1384). گفتگوهایی با مانوئل کاستلز. مترجم حسن چاوشیان و لیلا جوافشانی، تهران، نی.
-      کاستلز، م. (1380). عصر ارتباطات و پایان هزاره. ترجمه ناصر موفقیان، جلد اول، انتشارات علمی و فرهنگی.
-   مرادی، ش.، رجب­پور، م.، کیان­ارثی، ف.، حاجلو، ن. و رادبخش، ن. (1393). انگیزه­های استفاده از شبکه­های مجازی اجتماعی. فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی، شماره اول (4)، 118-95.
-   مرادی، م. (1390). بررسی میزان مشارکت دانشجویان ارتباطات در تولید محتوای رسانه­های اجتماعی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
-      مک لوهان، م. (1377). برای درک رسانه­ها. مترجم سعید آذری. تهران، مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه­ای صداوسیما.
-      میدانی، س. (1391). شورای عالی فضای مجازی. مهندسی ارتباطات، 19(2)، 7-6.
-      میرمحمد صادقی، م. (1391). تحلیل شبکه­های اجتماعی با Nodexl. تهران، کیان.
-      هابرماس، ی. (1385). جهانی‌شدن و آینده دموکراسی. مترجم کمال پولادی. تهران، مرکز.
-      هابرماس، ی. (1383). دگرگونی ساختاری حوزه عمومی: کاوشی در باب جامعه بورژوایی. مترجم جمال محمدی. تهران، افکار.
-      وزارت آموزش‌ و پرورش. (1393). سالنامه آماری وزارت آموزش ‌و پرورش 1394-1393. تهران، وزارت آموزش ‌و پرورش.
-      Al-Sanaa, B. (2009), Intimate Strangers and Estranged Intimates: An Investigation of the Impact of Instant Messaging and Short Message Service on the Size and Strength of Social Networks in Kuwait, ProQuest LLC, Ph.D. Dissertation, The University of Southern Mississippi.
-      Bartholomew, M. K., Sullivan, S. J., Glassman, M., Dush, C. M. & Sullivan, J. M. (2012), New Parents' Facebook Use at the Transition to Parenthood, Family Relations, 61(3), 455-469.
-      Boyd, D. M. & Ellison, N. B. (2007), Social network sites: definition, history, and scholarship. Journal of Computer- Mediated Communication, 13(1), 210-230.
-      Cassidy, W., Brown, K.&  Jackson, M. (2012), "Making Kind Cool": Parents' Suggestions for Preventing Cyber Bullying and Fostering Cyber Kindness, Journal of Educational Computing Research, 46(4), 415-436.
-      Cheung, C. (2000). A home on the web: presentations of self on personal hompages, in D. Gauntlett (ed) Web. Studies: rewriring media studies for the digital age, London: Arnold.
-      Internet World Stats.com. (2013).
-      Gerlich, R., Browning, L. & Westermann, L. (2010). The social media affinity scale: Implications for education. Contemporary Issues in Education Research, 3(11), 35-41.
-      Grasmuck, S. (2009). Facebook and life. Journal of Computer Mediated Communication, 15, 188-158.
-      Mazer, J. P., Murphy, R. E. & Simonds, C. J. (2009). The effects of teacher selfdisclosure via facebook on teacher credibility. Learning, Media and Technology, 34(2), 175-183.
-      Paul, J. A., Baker, H. M. & Cochran, J. D. (2012). Effect of online social networking on student academic performance. Computers in Human Behavior. 28(6), 2117–2127.
-      Rosen, L. D., Whaling, K. L. M., Carrier, N.A. & Cheever, J. R. (2013). The Media and Technology Usage and Attitudes Scale: An empirical investigation. Computers in Human Behavior, 29, 2501–2511.
-      Stavropoulos, V., Alexandraki, K. & Motti-Stefanidi, F. (2013). Recognizing internet addiction: Prevalence and relationship to academic achievement in adolescents enrolled in urban and rural Greek high schools. Journal of adolescence, 36(3), 565-576.
-      Tuncay, N. & Uzunboylu, H. (2010). Walking in two world: From elearning paradise to technologically locked- in. Cypriot. Journal of Educational Sciences, 5(4), 271- 281.
-      Bell, D. (2007). Cyberculture Theorists: Manuel Castells and Donna Haraway. Routledge.
-      Wang, Q., Chen, W. & Liang, Y. (2011). The Effects of Social Media on College Students. Johnson & Wales University, ScholarsArchive@JWU,1-11.http://scholarsarchive. Jwu.Edu/mba_student.