اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر سازگاری اجتماعی و حساسیت بین‌فردی دانش‌آموزان مقطع متوسطه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با توجه به نقش مهم هیجانات در سازگاری اجتماعی و حساسیت بین فردی دانش‌آموزان،هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش تنظیم هیجانبر سازگاری اجتماعی و حساسیت بین فردی دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر تبریزبود. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی و از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر تبریز بودند، که از این میان آن‌ها 30 دانش‌آموز به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه سازگاری دانش‌آموزان سینها و سیگو مقیاس حساسیت بین فردی بایس و پارکر استفاده شد. برای تحلیل داده های این پژوهش از آزمون تحلیل کواریانس تک متغیری (ANCOVA) استفاده شد. نتایج این تحلیل نشان داد که آموزش تنظیم هیجانی بر سازگاری اجتماعی و حساسیت بین فردی دانش‌آموزان تأثیر معناداری دارد( 01/0 ≥p). به‌طوری که آموزش تنظیم هیجان باعث کاهش حساسیت بین‌فردی و افزایش سازگاری اجتماعی در دانش‌آموزان شده است. بنابراین، با توجه به تأثیر آموزش تنظیم هیجانی بر سازگاری اجتماعی و حساسیت بین‌فردی دانش‌آموزان، بهتر است که در برنامه‌ریزی‌های آموزشی و پرورشی جنبه‌های عاطفی و هیجانی دانش‌آموزان مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Emotional Regulation Training on Student Social Adaptation and Interpersonal Sensitivity

چکیده [English]

The aim of current study was the effectiveness of emotional regulation training on social adaptation and interpersonal sensitivity of High school students in Tabriz city. This study is a kind of quasi-experimental pre-test and post-test control group design. The statistical populations were all High school students in Tabriz city. The sample size for this study was 30students who were selected through the available sampling method. Sinha & Singh Student adaptation scale and Boyce & Parker interpersonal sensitivity questionnaire were used for data collection. The gathered data were analyzed by means of univariate covariance analysis (ANCOVA). The results of this study showed that emotional regulation training could significantly effecting social adaptation and interpersonal sensitivity of students (p≥ 0/01). So that emotional regulation training reduces interpersonal sensitivity and increases social compatibility among students. So, regarding the effect of emotional regulation training on social adaptation and interpersonal sensitivity of students, it is better in education planning for students the emotional aspects of them should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional regulation
  • interpersonal sensitivity
  • social adjustment