دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، بهار 1399، صفحه 1-144 
5. پیش‌بینی پرخاشگری دانشجویان بر اساس هوش، خلق‌وخو و دلبستگی

صفحه 65-86

علی رضا عظیم پور؛ فاطمه نعمتی هابیل؛ حبیب هادیان فرد