دوره و شماره: دوره 11، شماره 43، آذر 1400، صفحه 1-205 
ساخت و بررسی ویژگی‌های روان سنجی مقیاس نگرش به واکسن و رابطه آن با اضطراب سلامت

صفحه 187-205

10.22034/spr.2021.321319.1707

مجید صفاری نیا؛ شیلر کیخاونی؛ ارمغان دماوندیان؛ سبا صفاری نیا؛ طیبه محتشمی