تأثیر آموزش مهارت‏های فراشناختی بر علائم اضطراب اجتماعی و نشانگان افت روحیه در دختران با سطوح بالای اضطراب کرونا

زهرا سلگی

دوره 11، شماره 44 ، اسفند 1400، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22034/spr.2022.307568.1688

چکیده
  مقدمه: دانشجویان دارای اضطراب کرونا در زندگی تحصیلی و اجتماعی با چالش‏های زیادی در تعاملات اجتماعی و عمل روانی مواجه می‏شوند که برای رفع آن‏ها نیاز به مهارت‏های فراشناختی دارند. بنابراین این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارت‏های فراشناختی بر علائم اضطراب اجتماعی و نشانگان افت روحیه در دختران دارای سطوح بالای اضطراب کرونا ...  بیشتر

استخراج مدل روانشناختی شکل‌گیری افکار خودکشی به‌عنوان یک آسیب اجتماعی در دانشجویان: یک مطالعه گراندد تئوری

محمد راضی مرادی؛ حسین سلیمی بجستانی؛ کیومرث فرحبخش؛ محمد عسکری؛ احمد برجعلی

دوره 11، شماره 44 ، اسفند 1400، صفحه 23-46

https://doi.org/10.22034/spr.2022.297317.1667

چکیده
  مقدمه: افکار خودکشی از مخربترین افکار در گروههای مختلف به ویژه دانشجویان است که زمینه خودکشی را فراهم می­کنند. این پژوهش با هدف استخراج مدل روانشناختی شکل­گیری افکار خودکشی در دانشجویان با روش کیفی از نوع گراندد تئوری انجام شد. روش: از میان دانشجویان دارای افکار خودکشی و  اقدام به خودکشی 17 نفر را با استفاده از نمونه گیری هدفمند ...  بیشتر

رابطه منش‌های اخلاقی و پرخاشگری در دانشجویان: نقش واسطه‌ای هیجانات شرم و گناه

شهلا دهقانی؛ فرهاد خرمائی

دوره 11، شماره 44 ، اسفند 1400، صفحه 47-72

https://doi.org/10.22034/spr.2022.301816.1672

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه­ای هیجانات شرم و گناه در رابطه بین منش­های اخلاقی و پرخاشگری بود. روش: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. مشارکت­کنندگان در این پژوهش 343 دانشجوی (142 مرد، 193 زن و 8 نفر جنسیت خود را مشخص نکرده بودند) دوره کارشناسی دانشگاه شیراز در سال تحصیلی 1398 بودند که با روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای ...  بیشتر

مدل‌یابی اعتیاد به اینترنت براساس سبک‌های هویت و عملکرد تحصیلی: نقش واسطه‌ای افسردگی

محبوبه موسیوند؛ منصوره زارعان؛ مریم کابلی

دوره 11، شماره 44 ، اسفند 1400، صفحه 73-92

https://doi.org/10.22034/spr.2022.283674.1642

چکیده
  مقدمه: این مطالعه با هدف بررسی تأثیر عملکرد تحصیلی و هویت بر اعتیاد به اینترنت با نقش میانجی افسردگی انجام شد. روش: با توجه به هدف، از نوع کاربردی از نظر ماهیت و روش توصیفی- همبستگی و روش تحلیل از نوع مدل­یابی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزئی بود. جامعه آماری کل دانشجویان دانشگاه‌های شهر تهران و روش نمونه‌گیری تصادفی و حجم نمونه ...  بیشتر

رابطه پیوندهای اجتماعی و معنایی با احساس هویت مکانی در محله‌های مسکونی (مورد مطالعاتی: محله سپه شهر قزوین)

مانا ابراهیمی مجرد؛ فرهنگ مظفر؛ سید باقر حسینی؛ بهرام صالح صدق پور

دوره 11، شماره 44 ، اسفند 1400، صفحه 93-122

https://doi.org/10.22034/spr.2022.303148.1675

چکیده
  مقدمه: احساس هویت مکانی به‌عنوان زیرساختی از هویت فردی، نقش مهمی در رابطه شناختی انسان و مکان سکونت وی دارد. بنابراین، ارتقای هویت مکانی در محله‌های مسکونی علاوه بر بهبود کیفیت سکونت، در غناى شخصیت فردى نیز نقش محورى دارد. این در حالی است که پیوندهای اجتماعی و معنایی ساکنان با محله، تأثیر بسزایی در شکل‌گیری هویت مکانی آن‌ها دارد. ...  بیشتر

سنجش وضعیت توزیع و ارتباطمنزلت های هویت فردی و اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه های تهران

محمد سلگی؛ علیرضا پیرخائفی

دوره 11، شماره 44 ، اسفند 1400، صفحه 123-144

https://doi.org/10.22034/spr.2022.303912.1678

چکیده
  مقدمه: پژوهش با هدف سنجش وضعیت توزیع و ارتباط منزلت­های هویت فردی و اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه­های تهران انجام شد. روش: روش این تحقیق زمینه‌یابی بود و نمونه تحقیق شامل 524 دانشجو از مقاطع کارشناسی تا دکترای تخصصی و همچنین دکترای حرفه­ای در رشته­های مختلف پزشکی، فنی مهندسی و علوم انسانی بود که به شکل تصادفی خوشه ای انتخاب ...  بیشتر

نقش تنهایی اجتماعی، ناکامی و دین‌داری بر نشخوار خشم زندانیان

مهناز فرهمند؛ مهرداد شرونی

دوره 11، شماره 44 ، اسفند 1400، صفحه 145-164

https://doi.org/10.22034/spr.2022.255632.1586

چکیده
  مقدمه: خشم به‌عنوان یک احساس در فرد ظاهر می­شود و عدم توانایی کنترل بر آن منجر به نشخوار خشم و بروز رفتارهای خشونت‌آمیز می­گردد. پژوهش حاضر باهدف بررسی نشخوارخشم و عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر آن، در بین زندانیان مرتکب رفتارهای خشونت‌آمیز شهر یزد و بوشهر پرداخته است. روش: روش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی - همبستگی و جامعه آماری را ...  بیشتر

تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر اضطراب اجتماعی و خشم نوجوانان بدسرپرست و بی‌سرپرست شهرستان تهران

محمود برجعلی؛ عرفان برهانی

دوره 11، شماره 44 ، اسفند 1400، صفحه 165-182

https://doi.org/10.22034/spr.2022.302114.1673

چکیده
  مقدمه: همه انسان‌ها برای دست‌یابی به زندگی بهتر به آموختن مهارت‌های ارتباطی نیاز دارند. هدف پژوهش حاضر تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر اضطراب اجتماعی و خشم نوجوانان بدسرپرست و بی‌سرپرست شهر تهران می‌باشد. روش: روش پژوهش کاربردی، شبه آزمایشی، از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه نوجوانان بدسرپرست ...  بیشتر

پیش‌بینی کننده‌های گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان دختر: نقش بدنظمی هیجانی، تمایزیافتگی و ابراز وجود

فاطمه مینا؛ سجاد امینی‌منش

دوره 11، شماره 44 ، اسفند 1400، صفحه 183-197

https://doi.org/10.22034/spr.2022.282396.1637

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی رفتارهای پرخطر بر اساس بدنظمی هیجانی، تمایزیافتگی و ابراز وجود در نوجوانان دختر انجام شد. روش: طرح پژوهش حاضر همبستگی بود. جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر 16 تا 18 ساله شهر شیراز در سال تحصیلی 1398-1399 بود که از بین آن‌ها، 320 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه­ای چند‌مرحله‌ای به عنوان ...  بیشتر