روانشناسی اجتماعی
پیش‌بینی تصمیم‌گیری اخلاقی کادر‌‌‌‌‌‌ د‌‌رمان در شرایط غیرقطعی بر اساس مواجهه با مرگ، احتمال ابتلا و رضایت شغلی: نقش میانجی‌گری اضطراب

سروش گلبابائی؛ خاطره برهانی؛ حامد برهانی؛ مانا جامعی

دوره 13، شماره 49 ، اردیبهشت 1402، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22034/spr.2023.352322.1765

چکیده
  مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مواجهه با مرگ بیماران مبتلا به کرونا، احتمال ابتلای خود و خانواده به کرونا، رضایت شغلی و قضاوت اخلاقی در شرایط غیرقطعی با در نظرگیری نقش میانجی‌گری اضطراب بود. روش: پژوهش حاضر از مطالعات همبستگی و تحلیل مسیر بوده و نمونه‌گیری در بازه‌ی زمانی خرداد ماه سال 1399 طی نخستین پیک کرونا به روش در دسترس ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
بررسی رابطه بین سواد رسانه ای و اطلاعاتی معلمان و نگرش آنها به آموزش وب محور با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دوران کرونا

منیژه احمدی؛ سعید عبدالملکی؛ نازیلا خطیب زنجانی

دوره 13، شماره 49 ، اردیبهشت 1402، صفحه 15-28

https://doi.org/10.22034/spr.2023.367692.1788

چکیده
  مقدمه: با همه­گیری کُوید 19 مراکز آموزشی ناگزیر به استفاده از آموزش وب محور شدند که نگرش معلمان به این نوع از آموزش و برخورداری آنها از سواد رسانه­ای و اطلاعاتی از جمله الزامات آموزش و پرورش برای تحقق پیشرفت دانش آموزان می­باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سواد رسانه ای و اطلاعاتی معلمان و نگرش آنها به آموزش وب محور با ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
تأثیر نگرش به آسیب جنسی بر آسیب جنسی در محیط کار: نقش میانجی‌گری قصد آسیب جنسی

منیره السادات حسینی؛ علی مهداد؛ مجید صفاری نیا

دوره 13، شماره 49 ، اردیبهشت 1402، صفحه 29-44

https://doi.org/10.22034/spr.2022.326711.1715

چکیده
  مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ابعاد نگرش به آسیب جنسی (منفی آشکار، منفی پنهان و مثبت) بر آسیب جنسی در محیط کار با در نظر گرفتن نقش میانجی‌گری قصد آسیب جنسی انجام گرفت.روش: روش پژوهش همبستگی از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را مردان شاغل سازمان‌های بانکی، بورس و بیمه در شهر تهران تشکیل داده‌اند که از میان ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
بررسی نقش توانمندی‌های منش والدین در تبیین اجتماعی سازی هیجانی با توجه به نقش میانجی‌گری نظم‌بخشی هیجان

علیرضا شریفی اردانی؛ فاطمه یاوری؛ فریده سادات سجادی پور؛ سمیه یزدانی؛ غلام رضا اکرمی ابرقوئی

دوره 13، شماره 49 ، اردیبهشت 1402، صفحه 45-60

https://doi.org/10.22034/spr.2023.381953.1815

چکیده
  مقدمه: ویژگی‌ها و صفات والدین نقش مهمی در نحوه اجتماعی سازی فرزندانشان به لحاظ هیجانی دارند، از این ‌رو هدف این پژوهش، بررسی نقش توانمندی‌های منش والدین در تبیین سبک‌های اجتماعی سازی هیجانی فرزندان با توجه به نقش میانجی گر نظم‌بخشی هیجان بود. روش: روش پژوهش از نوع توصیفی –همبستگی بود. جامعه آماری والدین دانش آموزان مقطع ابتدایی ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
ساخت آزﻣﻮن ﻧﺮم‌اﻓﺰاری ﺗﺪاﻋﯽ ﻧﺎآﺷﮑﺎر ﭘﯿﻮﻧﺪﺟﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ آن ﺑﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﮑﺎن و ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

پرستو حسن زاده؛ مجید صفاری نیا؛ احمد علیپور؛ حسین زارع؛ سوسن علیزاده فرد

دوره 13، شماره 49 ، اردیبهشت 1402، صفحه 61-77

https://doi.org/10.22034/spr.2022.318501.1702

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف ساخت آزﻣﻮن ﻧﺮم­اﻓﺰاری ﺗﺪاﻋﯽ ﻧﺎآﺷﮑﺎر ﭘﯿﻮﻧﺪﺟﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ آن ﺑﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﮑﺎن و ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن انجام شد. روش: این پژوهش از نوع زمینه­یابی و توصیفی (همبستگی) بود. جامعه آماری آن شامل کلیه دانشجویان دانشگاه­های دولتی شهر تهران بود که 207 نفر از آن­ها به روش ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
مقایسه اثربخشی آموزش شناختی رفتاری مبتنی بر تعلل و مداخله چند بعدی انگیزشی شناختی بر اهمال کاری دانش آموزان دارای والد معتاد مقطع متوسطه دوم

پریسا نعمت زاده سوته؛ حسینعلی قنادزادگان؛ سیده علیا عمادیان

دوره 13، شماره 49 ، اردیبهشت 1402، صفحه 77-90

https://doi.org/10.22034/spr.2023.384234.1817

چکیده
  مقدمه: تحقیق حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش شناختی رفتاری مبتنی بر تعلل و مداخله چند بعدی انگیزشی شناختی بر اهمال کاری دانش آموزان دارای والد معتاد مقطع متوسطه دوم شهر بابلسر انجام شد.روش: روش تحقیق نیمه آزمایشی با پیش آزمون – پس آزمون و دوره پیگیری با گروه کنترل نامعادل بود و جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دارای والد معتاد ...  بیشتر

روانشناسی اجتماعی
هیجان های منفی، ترس از در حاشیه ماندن و قربانی قلدری سایبری: یک مدل معادلات ساختاری برای نوجوانان

مطهره السادات حسینی اسفیدواجانی؛ رضا قربان جهرمی؛ فریبرز درتاج؛ سید بشیر حسینی

دوره 13، شماره 49 ، اردیبهشت 1402، صفحه 91-101

https://doi.org/10.22034/spr.2023.375154.1799

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، طراحی یک معادله ساختاری برای نوجوانان در رابطه بین هیجان­های منفی، ترس از در حاشیه ماندن و قربانی قلدری سایبری بود.روش: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- همبستگی به روش معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام نوجوانان پسر و دختر 15 تا 18 ساله شهر تهران در نیمه دوم سال 1400 بود که از میان آنها 400 نفر از سطح دبیرستان ...  بیشتر