بررسی برخی از عوامل گرایش به شبکه‌های ماهواره‌های خارجی

کریم سواری

دوره 6، شماره 21 ، فروردین 1395

چکیده
  مقدمه: دسترسی سریع به ماهواره، باعث گسترش آن گردیده و علل و عوامل متعددی در گرایش افراد به آن موثرند. در پژوهش حاضر برخی از عوامل یاد شده مورد بررسی قرار گرفته است. روش: کلیه‌ی دانش‌آموزان دختر و پسر سوم دبیرستانی اهواز، جامعه‌ی آماری تحقیق حاضر را تشکیل داده بودند که از بین آن‌ها 190 نفر به صورت تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب ...  بیشتر

رابطه‌ی شرم تصویر بدنی با جرأت‌ورزی، اضطراب اجتماعی و شاخص توده‌ی بدنی در اعضای باشگاه‌های ورزشی تهران

زهره رافضی؛ فاطمه اخوان خرازیان

دوره 6، شماره 21 ، فروردین 1395

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر به منظور بررسی عوامل روانی تأثیرگذار بر این متغیر با هدف تعیین رابطه‌ی شرم تصویر بدنی با جرأت‌ورزی، اضطراب اجتماعی و شاخص توده‌ی بدنی در اعضای باشگاه‌های ورزشی تهران انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی و جامعه‌ی ‌آماری کلیه‌ی زنان و مردان عضو باشگاه‌های بدن‌سازی شهر تهران بودند. برای انجام این پژوهش ...  بیشتر

اثربخشی معنادرمانی بر کفایت اجتماعی نوجوانان

زهرا سروریان؛ محمد احسان تقی زاده؛ سمانه متو

دوره 6، شماره 21 ، فروردین 1395

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر اثربخشی معنادرمانی را بر کفایت اجتماعی مورد مطالعه قرار داده است. روش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بود. جامعه‌ی آماری، دانش‌آموزان دختر دبیرستانی در سال تحصیلی 94-93 بودند که از میان آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای 40 نفر انتخاب و به صورت تصادفی، 20 نفر در گروه آزمایش و 20 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. ابزارهای ...  بیشتر

بررسی رابطه‌ی وظیفه‌شناسی با ایجاد شبکه‌ی ارتباطی و جستجوی بازخورد با میانجی‌گری شخصیت پویا

بهنام محمدی

دوره 6، شماره 21 ، فروردین 1395

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی وظیفه‌شناسی با ایجاد شبکه‌ی ارتباطی و جستجوی بازخورد با میانجی‌گری شخصیت انجام شده است. روش: جامعه‌ی این پژوهش کارکنان پالایشگاه گاز بید بلند بوده است که بر اساس روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تعداد 260 نفر به عنوان نمونه‌ی پژوهش حاضر انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق پرسش‌نامه‌ی شخصیتی ...  بیشتر

شبکه‌های اجتماعی مجازی و نقش آن در پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی، احساس تنهایی و سلامت‏روان دانش‌آموزان

مجید سلیمانی

دوره 6، شماره 21 ، فروردین 1395

چکیده
  مقدمه: هدف از مطالعه‌ی حاضر بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در پیش‌بینی اهمال‌کاری تحصیلی، احساس تنهایی و سلامت روان در دانش‌آموزان بود. روش: جامعه‌ی آماری پژوهش شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان سوم دبیرستان قم بود از میان آنها که 334 نفر با روش نمونه‌گیری ساده انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها؛ پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته‌ی میزان استفاده ...  بیشتر

پیش‌بینی مسئولیت‌پذیری بر اساس جهت‌گیری هویت و عملکرد خانواده در نوجوانان

سیده زهرا کاظمی خوبان

دوره 6، شماره 21 ، فروردین 1395

چکیده
  مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، پیش‌بینی مسئولیت‌پذیری بر اساس جهت‌گیری هویت و عملکرد خانواده در نوجوان است. روش: بدین منظور نمونه‏ای شامل 300 نفر از دانش‌آموزان دختر شهر کرج به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای مرحله‌ای انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش از پرسش‌نامه‌ی مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان، پرسش‌نامه‌ی سبک هویت ...  بیشتر

طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای سه نوع عشق

سمیه اقامحمدی؛ نسرین ارشدی

دوره 6، شماره 21 ، فروردین 1395، صفحه 91-116

چکیده
  مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، طراحی و آزمون الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای سه نوع عشق در کارکنان متأهل دانشگاه شهید چمران بود. روش: جامعه‌ی آماری این پژوهش تمام کارکنان متأهل مشغول به کار سال 1394 دانشگاه شهید چمران اهواز بودند. از همه افراد جامعه، تعداد 485 پرسش‌نامه‌ی کامل به‌دست پژوهشگران رسید. افراد نمونه به نسخه‌های کوتاه مقیاس‌های ...  بیشتر