اثر آزمایشگاهی اضطراب مرگ بر پیگیری ارزش‌ها و آرزوهای ناسالم

میلاد سبزه ارای لنگرودی؛ نادر حاجلو؛ سجاد بشرپور؛ عباس ابوالقاسمی

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1395

چکیده
  مقدمه: این پژوهش با دو طرح پژوهشی، رابطه‌ی میان اضطراب مرگ و ارزش‌ها و آرزوهای ناسالم (ثروت، شهرت، جذابیت ظاهری، هم‌نوایی، لذت‌جویی) را مورد بررسی قرار می‌دهد. روش: مطالعه‌ اول از نوع توصیفی و همبستگی است. 457 دانشجو به روش نمونه‌گیری در دسترس، انتخاب و مقیاس اضطراب مرگ تمپلر (DAS) و نمایه‌ی آرزو (AI) را کامل کردند. مطالعه‌ی دوم از نوع ...  بیشتر

اثر رویدادهای تبعیض‌آمیز جنسیتی بر عملکرد شغلی زنان: نقش تعدیل‌کننده‌ی سرسختی روان‌شناختی و تاب‌آوری

فاطمه شنبدی؛ نسرین ارشدی

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1395

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر رویدادهای تبعیض‌آمیز جنسیتی بر عملکرد شغلی زنان با توجه به نقش تعدیل‌کننده‌ی سرسختی روان‌شناختی و تاب‌آوری بود. روش: جامعه‌ی آماری این پژوهش تمامی کارکنان زن دانشگاه شهید چمران اهواز بود. از این جامعه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، ۲۳۰ نفر برای شرکت ‌در پژوهش انتخاب شدند. به‌منظور ...  بیشتر

کارکرد ازدواج: یک پژوهش کیفی

طاهره گلستانی بخت

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1395

چکیده
  مقدمه: این پژوهش یک بررسی مقایسه‏ای دیدگاه افراد مجرد و متأهل درباره کارکرد ازدواج بود روش: روش پژوهش، کیفی از نوع تحلیل محتوا بود. نمونه شامل 238 مرد و زن مجرد و متأهل شهر تهران بود که به شیوه هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‎ها از مصاحبه بدون ساختار استفاده شد. پاسخ آزمودنی‏ها به روش تحلیل محتوا و با استفاده از آزمون ...  بیشتر

اثربخشی آموزش خود دلگرم‏سازی بر بهزیستی اجتماعی و روان‌شناختی زنان معتاد

مهناز علی اکبری دهکردی؛ احمد علیپور؛ اشرف مهمان نوازان

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1395

چکیده
  مقدمه: این پژوهش با هدف مطالعه اثربخشی آموزش خود دلگرم‏سازی بر بهزیستی اجتماعی و بهزیستی روان‌شناختی در بین زنان معتاد اجرا شده است. روش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی همراه با پیش‏آزمون-پس‏آزمون با یک گروه آزمایشی است. جامعه آماری شامل 25 نفر زنان معتاد تحت درمان بود که 10 نفر به‌طور تصادفی در گروه آزمایش قرار گرفتند. گروه آزمایش ...  بیشتر

اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر شایستگی اجتماعی و تنظیم هیجانی کودکان آزاردیده

صفورا سالمی؛ عبدالزهرا نعامی؛ یدالله زرگر؛ ایران داوودی

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1395

چکیده
  مقدمه: هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی درمان ‌شناختی‌ رفتاری متمرکز به تروما، بر شایستگی اجتماعی و تنظیم هیجانی کودکان آزاردیده بود. روش: مطالعه‌ی حاضر پژوهشی شبه آزمایشی با پیش‏آزمون- پس‏آزمون و گروه کنترل بود. 26 کودک آزاردیده به‌صورت در دسترس از میان مراجعه‏کنندگان مراکز سازمان بهزیستی اهواز انتخاب شده و به‌صورت تصادفی در دو ...  بیشتر

بررسی و مقایسه‌ی خودپنداره در رؤیا و خود واقعی در سبک‌های هویتی دانش‏آموزان

مجید صفاری نیا؛ زینب شیخی

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1395

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه‌ی خودپنداره در رؤیا و خود واقعی در سبک‌های هویتی مختلف در بین دانش‌آموزان دختر است. روش: پژوهش حاضر شامل دو بخش بود. در بخش نخست متغیر هویت و خودپنداره به‌صورت زمینه‌یابی و از طریق پرسش‌نامه‏های سبک هویت برزونسکی و خودپنداره راجرز و بخش رؤیا از طریق تحلیل محتوا و فرم رؤیای اخیر دامهاف مورد بررسی ...  بیشتر

بررسی اضطراب اجتماعی در دانش‎آموزان استفاده‌کننده از اینترنت و شبکه‎های اجتماعی مجازی

خاتون پورمودت؛ محمدباقر کجباف

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1395

چکیده
  مقدمه: نظر به اهمیت روزافزون استفاده از اینترنت و شبکه‎های اجتماعی مجازی و همبستگی آن با برخی از اختلالات روانی و رفتاری، این پژوهش در پی بررسی اضطراب اجتماعی در کاربران استفاده‌کننده از شبکه‎های اجتماعی مجازی است. روش: در این مطالعه‌ی مقایسه‏ای، نمونه‌ی پژوهش شامل 80 نفر دانش‎آموز دختر و 99 نفر دانش‌آموز به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای ...  بیشتر