مقایسه‌ی آموزش تئوری انتخاب به‌صورت کلاسیک و بر مبنای آموزه‏های اسلامی بر افزایش گذشت و رضایت زناشویی زنان متأهل

سوسن علیزاده فرد

دوره 7، شماره 26 ، تیر 1396

چکیده
  مقدمه: هدف این پژوهش مقایسه‌ی اثربخشی آموزش تئوری انتخاب به شیوه‌ی کلاسیک با آموزش بر مبنای آموزه‏های اسلامی بر رضایت زناشویی و گذشت است. روش: 60 نفر از زنان متأهل به روش نمونه‌گیری خوشه‏ای انتخاب شده و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه (20n=) قرار داده شدند. پرسش‌نامه‏های رضایت زناشویی و گذشت به‌عنوان پیش‌آزمون برای ...  بیشتر

الگوی ساختاری رابطه‌ی ادراک بی‌عدالتی با بی‌نزاکتی در محیط کار: نقش میانجیگرانه‌ی خشم

علی مهداد؛ محمدرضا نجفیان

دوره 7، شماره 26 ، تیر 1396

چکیده
  مقدمه: نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که رفتارهای منفی در محیط کار پیامدهای فردی و سازمانی متعددی را به دنبال دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه‌ی ادراک بی‌عدالتی‌ سازمانی با بی‌نزاکتی در محیط ‌کار و با میانجیگری خشم انجام شد. روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل کلیه‌‌ی کارکنان اداره کل ...  بیشتر

ساختار معنایی حریم خصوصی در فرهنگ ایرانی: مطالعه‌ای بر مبنای تحلیل تناظر

عباس ذبیح زاده؛ محمدعلی مظاهری؛ جواد حاتمی؛ لیلی پناغی؛ محمدرضا نیک فرجام

دوره 7، شماره 26 ، تیر 1396

چکیده
  مقدمه: مطالعات اخیر حاکی از تأثیرپذیری نحوه‌ی تنظیم حریم خصوصی از بافتار فرهنگی-اجتماعی است. هدف از این مطالعه بررسی ساختار معنایی حریم خصوصی در فرهنگ ایرانی بود. روش: در یک مطالعه‌ی مقطعی 100 نفر (40 نفر در مرحله‌ی یکم و 60 نفر در مرحله‌ی دوم) از جمعیت عمومی به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. در گام نخست از طریق تکلیف تولید واژگان ...  بیشتر

الگوی معادلات ساختاری از روابط بین پذیرش - طرد والدین، پردازش اطلاعات اجتماعی و پرخاشگری نوجوانان

اعظم درزی رامندی؛ راضیه شیخ الاسلامی

دوره 7، شماره 26 ، تیر 1396

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر نقش واسطه‏ای پردازش ‏اطلاعات اجتماعی در رابطه بین پذیرش - طرد والدین و پرخاشگری نوجوانان را مورد بررسی قرار داده است. روش: شرکت‌کنندگان پژوهش شامل 464 دانش‌آموز دوره‌ی متوسطه‌ی اول شهرستان قزوین (233 دختر و 231 پسر) بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. به‌منظور سنجش متغیرهای پژوهش، پرسش‌نامه‌ی ...  بیشتر

مدل‌سازی معادلات ساختاری در بررسی ارتباط بین نوع‌دوستی و همدلی با گرایش به معنویت دانشجویان

مژگان سپاه منصور؛ زهرا مهدوی نجم ابادی

دوره 7، شماره 26 ، تیر 1396

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین نوع‌دوستی و همدلی با گرایش به معنویت دانشجویان انجام شد. روش: روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه‌ی آماری کلیه دانشجویان دانشکده‌ی روان‌شناسی دانشگاه آزاد تهران مرکز است. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان تعداد 385 نفر (102 نفر مرد و 283 نفر زن) و روش نمونه‌گیری، در دسترس است. ابزار گردآوری ...  بیشتر

پیش‌بینی میزان هویت‌گرایی ملی و دینی بر اساس سبک‌های هویتی

ابوالقاسم یعقوبی؛ سروه محمدزاده

دوره 7، شماره 26 ، تیر 1396

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی میزان هویت‌گرایی ملی و دینی بر اساس سبک‌های هویتی در قومیت‌های ایرانی انجام شد. روش: جامعه‌ی پژوهش را کلیه دانشجویان در حال تحصیل دانشگاه کردستان تشکیل دادند. نمونه‌ی پژوهش شامل 400 نفر از دانشجویان با قومیت‌های مختلف فارس، کرد، آذری و لر دانشگاه کردستان بود. افراد مورد پژوهش مقیاس‌های هویت‌گرایی ...  بیشتر

اثربخشی روان‌درمانی آدلری بر اساس سبک زندگی، علاقه‌ی اجتماعی بر احساس کهتری و بهزیستی اجتماعی زنان خیانت‌دیده

مجید صفاری نیا؛ علیرضا آقایوسفی؛ سیمین حسینیان؛ اشرف مهمان نوازان

دوره 7، شماره 26 ، تیر 1396

چکیده
  مقدمه: این پژوهش به مطالعه‌ی اثربخشی روان‌درمانی آدلری بر کاهش احساس کهتری و بهبود بهزیستی اجتماعی در بین زنان خیانت‌دیده پرداخته است. روش: این پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی همراه با پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با گروه آزمایش و یک گروه کنترل بود. 16 زن خیانت‌دیده به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس از میان مراجعه‌کنندگان مراکز سلامت روان ...  بیشتر