اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر سازگاری اجتماعی و حساسیت بین-فردی دانش‌آموزان مقطع متوسطه

منصور بیرامی؛ تورج هاشمی؛ مجتبی عاشوری

دوره 7، شماره 27 ، آبان 1396، صفحه 1-14

چکیده
  مقدمه: دستیابی به هدف­های آموزشی و پرورشی با وجود آشفتگی­های عاطفی ـ سازشی امری مشکل و غیرممکن است، بنابراین پژوهش حاضر درصدد بررسی تأثیر آموزش تنظیم هیجان بر سازگاری اجتماعی و حساسیت بین­فردی دانش­آموزان بود. روش: این پژوهش از نوع نیمه­آزمایشی همراه با پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه آزمایش و گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل ...  بیشتر

تفاوت‌های جنسیتی در استفاده از شبکه‌های اجتماعی (مطالعه موردی دبیرستان‌های منطقه 5 شهر تهران

مجید قاسمی؛ علی مقدم زاده

دوره 7، شماره 27 ، آبان 1396، صفحه 15-34

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر تعیین تفاوت­های جنسیتی در استفاده از شبکه­های اجتماعی و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی در میان دانش­آموزان مقطع دبیرستان منطقه 5 تهران در سال تحصیلی 95-94 می­باشد. روش: این پژوهش به روش توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه دانش­آموزان مقطع دبیرستان منطقه 5 تهران در سال تحصیلی 95-1394 می­باشد. ...  بیشتر

اثربخشی القای زیرآستانه جلوه‌های هیجانی چهره بر خلق

رضا شباهنگ؛ رضا سلطانی شال؛ منصوره نیکوگفتار؛ منصور حکیم جوادی

دوره 7، شماره 27 ، آبان 1396، صفحه 35-48

چکیده
  : القای هیجان، در غیاب آگاهیِ هشیارانه، از محرک­های فراخوان آن هیجان­ها، موضوعی بوده است که علاقه بسیاری را به خود جلب نموده است. پردازش­های هیجانی، بدون آگاهی هشیارانه، نقش مهمی در تعاملات اجتماعی بشر بازی می­کنند. لذا، این مطالعه، با هدف تعیین تأثیر القای زیرآستانه جلوه­های هیجانی چهره بر خُلق، انجام شد. روش: در این مطالعه­ی ...  بیشتر

رابطه رشد اجتماعی و حمایت اجتماعی با تاب‌آوری در دانشجویان

زهرا پاک نهاد؛ محمد ابراهیم مداحی

دوره 7، شماره 27 ، آبان 1396، صفحه 49-66

چکیده
  مقدمه: پژوهش‌های گذشته نشان می‌دهد، حمایت اجتماعی به کاهش فشار روان‌شناختی در دوره‌های بحران کمک می‌کند و سلامت روان افراد را تحت تأثیر قرار می­دهد. تاب­آوری نیز ظرفیت افراد برای سالم ماندن، مقاومت و تحمل در ‌شرایط سخت و پر خطر است. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه حمایت اجتماعی و رشد اجتماعی با تاب­آوری در دانشجویان بود. ...  بیشتر

پیش‌بینی گرایش به آرایش براساس طرحواره‌های ناسازگار اولیه در زنان و دختران شهر اصفهان

عبدالزهرا نعامی؛ سمیه پورمیدانی

دوره 7، شماره 27 ، آبان 1396، صفحه 67-78

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش، پیش­بینی گرایش به آرایش، براساس طرحواره­های ناسازگار اولیه، در زنان و دختران شهر اصفهان است. روش: پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش، شامل تمام دختران و زنان اصفهان هستند که تعداد 120 نفر به عنوان نمونه و به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل فرم کوتاه پرسش­نامه طرحواره ...  بیشتر

نقش واسطه‌ای هوش فرهــنگی در رابطه بین ویژگـی‌های شخصیتی با مهارت‌های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

فرانک امیدیان؛ ندا علیپور

دوره 7، شماره 27 ، آبان 1396، صفحه 79-100

چکیده
  مقدمه­: پژوهش حاضر به بررسی نقش واسطه­ای هوش فرهنگی در رابطه بین ویژگی­های شخصیتی با مهارت­های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه­های شمال خوزستان پرداخته است. روش­: روش پژوهش نیز توصیفی از نوع همبستگی از طریق الگویابی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل مسیر بوده است. حجم نمونه مورد مطالعه در این پژوهش 375 نفر بودند که از ...  بیشتر

سرمایه اجتماعی و گرایش به فرار از خانه دختران دبیرستانی نقش واسطه‌ای خوش‌بینی و امیدواری

فاطمه عرب‌یارمحمدی؛ طاهره الهی

دوره 7، شماره 27 ، آبان 1396، صفحه 101-121

چکیده
  مقدمه: فرار از منزل نوجوانان یکی از معضلات گریبان­گیر خانواده­ها و جوامع امروزی است. نوجوان بدون توجه به عواقب آتی این عمل و صرفاً برای خلاصی از مشکلات درون خانواده اقدام به فرار از منزل می­کند و با این عمل، مشکلات بیشتری را هم برای خود و هم برای جامعه ایجاد می­کند. از این­رو لازم است عوامل مؤثر در پیشگیری از آن شناسایی شود. ...  بیشتر