دوره و شماره: دوره 7، شماره 28 - شماره پیاپی 1، زمستان 1396، صفحه 1-146 
4. مطالعه عشق از منظر روان شناسی، جامعه شناسی،فلسفه و زبان شناسی، ارائه یک نظریه ترکیبی

صفحه 55-82

اسحاق قیصریان؛ محمد جواد زاهدی مازندرانی؛ مصطفی مهرآیین؛ امیر ملکی


6. مدلسازی کیفی تاب آوری خانواده بر اساس رویکرد زمینه ای

صفحه 101-122

هاجر کریمی نژاد؛ مسعود صادقی؛ سیمین غلامرضایی