روانشناسی اجتماعی
ارائه مدل افزایش تعلق خاطر کاری اساتید دانشگاه آزاد اسلامی

محمد نقی ایمانی گله پرده سری؛ فریبا حنیفی؛ علی ملاحسینی

دوره 12، شماره 45 ، خرداد 1401، ، صفحه 101-120

https://doi.org/10.22034/spr.2021.295123.1665

چکیده
  مقدمه: این پژوهش که با هدف ارائه مدل افزایش تعلق خاطر کاری اساتید دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد.  روش: این مطالعه به ­لحاظ هدف، کاربردی، برحسب نوع داده­ها؛ آمیخته(کیفی-کمی)، از نظر شیوه گرداوری داده­ها و روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و پیمایشی است. جامعه آماری را در بخش کیفی، خبرگان علمی دانشگاه و متخصصان آموزش عالی و در بخش کمی، اعضای ...  بیشتر