روانشناسی اجتماعی
بررسی ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی رگه‌های جامعه‌ستیزی نوجوانان

محمد جعفرپور لواسانی؛ نوازش مرندی زاده شیروان؛ سید مهدی موسویان؛ فرزین باقری شیخانگفشه؛ حجت اله فراهانی

دوره 12، شماره 47 ، آذر 1401، ، صفحه 115-138

https://doi.org/10.22034/spr.2022.368097.1790

چکیده
  مقدمه: جامعه‌ستیزی، اختلال شخصیتی چندبعدی است که تا به امروز توجه زیادی را در فضاهای بالینی به خود جلب کرده است. لذا در این پژوهش، اعتبار نسخه فارسی فرم بلند مقیاس جامعه‌ستیزی نوجوانان (YPI) و ارزیابی شاخصه‌های روانسنجی آن مورد نظر قرار گرفته است.روش: روش این پژوهش توصیفی - تحلیلی از نوع اکتشافی بود. نمونه شامل 557 نوجوان پسر ساکن استان‌های ...  بیشتر