نقش هوش معنوی، اخلاقی و سازمانی در تمایل به ترک خدمت مدیران

ناصر ناستی زایی؛ مصیب بامری

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1395

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش تعیین رابطه‌ی هوش معنوی، اخلاقی و سازمانی با تمایل به ترک خدمت مدیران مدارس با استفاده از روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. روش: در این تحقیق جامعه‌ی آماری شامل تمامی مدیران مدارس زاهدان در سال تحصیلی 95-1394 بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای تعداد 209 مدیر انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. به‌منظور بررسی ...  بیشتر