اثر آزمایشگاهی اضطراب مرگ بر پیگیری ارزش‌ها و آرزوهای ناسالم

میلاد سبزه ارای لنگرودی؛ نادر حاجلو؛ سجاد بشرپور؛ عباس ابوالقاسمی

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1395

چکیده
  مقدمه: این پژوهش با دو طرح پژوهشی، رابطه‌ی میان اضطراب مرگ و ارزش‌ها و آرزوهای ناسالم (ثروت، شهرت، جذابیت ظاهری، هم‌نوایی، لذت‌جویی) را مورد بررسی قرار می‌دهد. روش: مطالعه‌ اول از نوع توصیفی و همبستگی است. 457 دانشجو به روش نمونه‌گیری در دسترس، انتخاب و مقیاس اضطراب مرگ تمپلر (DAS) و نمایه‌ی آرزو (AI) را کامل کردند. مطالعه‌ی دوم از نوع ...  بیشتر

عوامل ارتقادهنده‌ی رضایتمندی در پاتوق‌های شهری و رابطه‌ی آن با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی

وحید وزیری؛ صدف کرامتی؛ نادر حاجلو؛ علی رضایی شریف

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1395

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل ارتقادهنده‌ی رضایتمندی در پاتوق‌های شهری انجام گرفت تا مؤلفه‌های کیفی تأثیرگذار بر آن شناسایی و اولویت‌بندی گردد. روش: با توجه به مبانی نظری پژوهش، ابتدا عوامل مؤثر بر ارتقاء رضایتمندی در پاتوق‌ها متشکل از 3 شاخص اصلی استخراج گردید و سپس هر یک از این شاخص‌ها با استفاده از پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته ...  بیشتر