اثر رویدادهای تبعیض‌آمیز جنسیتی بر عملکرد شغلی زنان: نقش تعدیل‌کننده‌ی سرسختی روان‌شناختی و تاب‌آوری

فاطمه شنبدی؛ نسرین ارشدی

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1395

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر رویدادهای تبعیض‌آمیز جنسیتی بر عملکرد شغلی زنان با توجه به نقش تعدیل‌کننده‌ی سرسختی روان‌شناختی و تاب‌آوری بود. روش: جامعه‌ی آماری این پژوهش تمامی کارکنان زن دانشگاه شهید چمران اهواز بود. از این جامعه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، ۲۳۰ نفر برای شرکت ‌در پژوهش انتخاب شدند. به‌منظور ...  بیشتر