مدل علی تأثیرات هوش معنوی و اخلاقی بر روابط فرازناشویی با واسطه‌های شبکه‌های مجازی و رضایت زناشویی

علی کمالجو؛ محمد نریمانی؛ اکبر عطادخت؛ عباس ابوالقاسمی

دوره 6، شماره 24 ، دی 1395

چکیده
  مقدمه: نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که شبکه‌های مجازی اجتماعی موجب اختلال در سلامت خانواده و افزایش روابط فرازناشویی شده‌اند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف طراحی و آزمون مدل علی تأثیرات هوش معنوی و اخلاقی بر روابط فرازناشویی با واسطه‌های شبکه‌های مجازی و رضایت زناشویی انجام شده است. روش: نمونه تحقیق شامل250 نفر که به روش نمونه گیری در ...  بیشتر