بررسی خصوصیات روان‌سنجی مقیاس جهت‌گیری حریم خصوصی اینترنتی در دانشجویان

احمدرضا کیانی چلمردی؛ بهمن زردی گیگلو؛ سعید خاکدال

دوره 6، شماره 24 ، دی 1395

چکیده
  مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی خصوصیات روان‌سنجی مقیاس جهت‌گیری حریم خصوصی اینترنتی در دانشجویان بوده است. روش: روش این پژوهش از نوع همبستگی بود. تعداد 400 دانشجو به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه حریم خصوصی چندبُعدی بارو و سمالسیرلار (2014) استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها علاوه بر آمار توصیفی، ...  بیشتر