روانشناسی اجتماعی
مدل یابی پرخاشگری در مدرسه براساس عملکرد خانواده، روان رنجورخویی و جو مدرسه: نقش واسطه ای باوربه پرخاشگری، همدلی و دلبستگی به مدرسه

محمد حجتی؛ محمد عباسی؛ عزت اله قدم پور

دوره 12، شماره 47 ، آذر 1401، ، صفحه 77-98

https://doi.org/10.22034/spr.2022.348821.1763

چکیده
  مقدمه: رفتار پرخاشگرانه یکی از معضلاتی است که بر نوجوانان به‌ویژه روند رشد و عملکرد تحصیلی آن‌ها تأثیر منفی می‌گذارد. هدف پژوهش حاضر مدل‌یابی پرخاشگری در مدرسه بر اساس عملکرد خانواده، روان‌رنجورخویی و جو مدرسه با نقش واسطه‌ای باور به پرخاشگری، همدلی و دلبستگی به مدرسه در دانش‌آموزان بود. روش: روش پژوهش، همبستگی از نوع مدل‏سازی ...  بیشتر