مدلسازی کیفی تاب آوری خانواده بر اساس رویکرد زمینه ای

هاجر کریمی نژاد؛ مسعود صادقی؛ سیمین غلامرضایی

دوره 7، شماره 28 ، اسفند 1396، ، صفحه 101-122

چکیده
  مقدمه: این پژوهش با هدف تدوین مدلی ازتاب‌آوری خانواده مطابق با فرهنگ ایرانی انجام شده است. روش: این پژوهش به شیوه کیفی و با استفاده از رویکرد زمینه‌ای انجام شده است. 23 زوج با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای و از روی لیست افراد حاضر به همکاری بررسی شدند و داده‌ها با استفاده از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته و تعاملی تا رسیدن ...  بیشتر