نقش عدم اطمینان، عزت نفس، حس قدرت شخصی و محرومیت نسبی شخصی در مادی گرایی دانشجویان

اعظم فرح بیجاری؛ سمانه فعلی؛ راضیه قمری

دوره 8، شماره 30 ، شهریور 1397، ، صفحه 93-110

چکیده
  چکیده مقدمه: مادی­گرایی به عنوان اهمیتی که مردم به متصرفات دنیوی می­دهندکه یک مکان مرکزی در زندگی­شان اشغال می­کند و انتظار می­رود که بزرگترین منبع رضایت یا نارضایتی باشد، تعریف شده است (بلک، 1985). همچنین، تحقیقات نشان داده­اند که مادی­گرایی پیشایندهای روانشناختی مختلفی دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش عزت نفس، حس قدرت، ...  بیشتر