نویسنده = ابوالفضل کرمی
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر عدالت ادراک شده وهنجار سازمانی برسرمایه اجتماعی معلمان

دوره 9، شماره 35، پاییز 1398، صفحه 1-20

احسان بختیاری؛ پرویز صباحی؛ ابوالفضل کرمی؛ مجید صفاری نیا