بررسی نقش میانجی نگرش به هرزه نگاری و خودکنترلی در رابطه بین پای-بندی مذهبی و میل به هرزه نگاری اینترنتی

آرزو خالقیان؛ ایلناز سجادیان؛ مریم فاتحی زاده؛ غلامرضا منشئی

دوره 9، شماره 36 ، اسفند 1398، ، صفحه 55-72

چکیده
  مقدمه: تأثیرات منفی گسترده هرزه‌نگاری اینترنتی به عنوان یک معضل در حال رشد در دنیای امروز، پرسش‌های زیادی درباره عوامل مؤثر در گرایش به آن ایجاد کرده است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی نگرش به هرزه‌نگاری و خودکنترلی در رابطه بین پای‌بندی مذهبی و میل به هرزه نگاری اینترنتی بود. روش: روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری ...  بیشتر