نویسنده = عبداله شفیع آبادی
تعداد مقالات: 1
1. بازنمایی فرآیند بهره مندی از سرمایه اجتماعی در تاب آوری زلزله زدگان کرمانشاه: یک مطالعه کیفی

دوره 9، شماره 36، زمستان 1398، صفحه 89-114

کاوه صیدمرادی؛ عبداله شفیع آبادی؛ نورعلی فرخی؛ حسین سلیمی بجستانی؛ آرزو غفوری