نویسنده = رامین حبیبی کلیبر
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش هوش موفق بر حل مسئله اجتماعی دانش‌آموزان دوره ابتدایی

دوره 11، شماره 42، تابستان 1400، صفحه 93-110

10.22034/spr.2021.252993.1575

لیلا قبادی؛ رامین حبیبی کلیبر؛ ابوالفضل فرید؛ جواد مصرآبادی