تأثیر ابعاد هویت فردی بر نگرش به ازدواج با میانجی‌گری مؤلفه‌های افق ازدواج در دانشجویان پسر مجرد تحصیلات تکمیلی

نازیلا ابراهیمی؛ امین کرایی؛ ذبیح اله عباس پور؛ مسعود شهبازی

دوره 10، شماره 39 ، آذر 1399، ، صفحه 82-59

https://doi.org/10.22034/spr.2020.227072.1452

چکیده
  ازدواج یکی از انتخاب‌های مهم و سرنوشت‌ساز هر فرد است. هدف پژوهش، طراحی و تدوین مدل تأثیر ابعاد هویت فردی بر نگرش به ازدواج با میانجی‌گری مؤلفه‌های افق ازدواج بود. روش: جامعه آماری این پژوهش کلیه‌ی دانشجویان پسر مجرد مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های استان آذربایجان شرقی می‌باشد که نمونه‌ای به حجم 300 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر