اثربخشی آموزش هوش موفق بر حل مسئله اجتماعی دانش‌آموزان دوره ابتدایی

لیلا قبادی؛ رامین حبیبی کلیبر؛ ابوالفضل فرید؛ جواد مصرآبادی

دوره 11، شماره 42 ، شهریور 1400، ، صفحه 93-110

https://doi.org/10.22034/spr.2021.252993.1575

چکیده
  مقدمه: دانش‌آموزان در مدرسه دچار چالش‌های زیادی در تعاملات اجتماعی می­شوند که برای رفع آن­ها نیاز به توانایی حل مسئله اجتماعی دارند. هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش هوش موفق بر حل مسئله اجتماعی با کنترل اثر هوش هیجانی در دانش‌آموزان دوره ابتدایی بود. روش: پژوهش از نوع نیمه آزمایشی پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل و ...  بیشتر