جامعه پسندی در دانشجویان: نقش ابعاد سرشت- منش و حمایت اجتماعی ادراک شده

مجید برادران؛ فرزانه رنجبر نوشری

دوره 11، شماره 43 ، آذر 1400، ، صفحه 105-122

https://doi.org/10.22034/spr.2021.259662.1606

چکیده
  مقدمه: جامعه­پسندی با انواع شاخص­های روانشناختی مثبت در ارتباط است. هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی نقش ابعاد سرشت و منش و حمایت اجتماعی ادراک شده در جامعه­پسندی دانشجویان بود. روش:  پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز رشت در سال تحصیلی 99-1398 بودند. 220 دانشجو با استفاده از ...  بیشتر