طراحی بسته آموزشی مقابله با خشونت خانگی و اثربخشی آموزش بسته بر خشونت همسر و اشتیاق تحصیلی فرزندان

علی یزدان پناه دولت آبادی؛ افسانه توحیدی؛ عباس رحمتی

دوره 11، شماره 43 ، آذر 1400، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22034/spr.2021.277874.1636

چکیده
  مقدمه: تضادهای بین سنت و خاص سنت‌های قومی و مدرنیته برخی از مشکلات برگرفته از خشونت خانگی را تشدید می‌کنند و تبعات منفی آن متوجه زنان و فرزندانشان می‌شود. با توجه به این مساله، هدف پژوهش، طراحی بسته آموزشی‌ چگونگی مقابله با خشونت همسران و بررسی اثربخشی آموزش آن بر خشونت همسران و اشتیاق تحصیلی فرزندان بود. روش: روش پژوهش شبه‌آزمایشی ...  بیشتر