نقش میانجیگرانه حمایت اجتماعی در رابطه بین سرسختی روانی و احساس انسجام با کیفیت زندگی در کارکنان بیمارستان‌های شهر قوچان

امیر قربان پور لفمجانی؛ مرتضی یاقوتی؛ سجاد رضائی

دوره 9، شماره 34 ، شهریور 1398، ، صفحه 119-140

چکیده
  مقدمه: تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش میانجیگرانه حمایت اجتماعی در رابطه میان سرسختی روانی و احساس انسجام با کیفیت زندگی در سال 1396 انجام شد. روش: در پژوهشی با طرح همبستگی، 116 نفر از کارکنان بیمارستان موسی ابن جعفر (ع) و ارتش شهر قوچان به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و به پرسشنامه‌ی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (1998)، مقیاس تجدیدنظر شده ...  بیشتر

اثر رویدادهای تبعیض‌آمیز جنسیتی بر عملکرد شغلی زنان: نقش تعدیل‌کننده‌ی سرسختی روان‌شناختی و تاب‌آوری

فاطمه شنبدی؛ نسرین ارشدی

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1395

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر رویدادهای تبعیض‌آمیز جنسیتی بر عملکرد شغلی زنان با توجه به نقش تعدیل‌کننده‌ی سرسختی روان‌شناختی و تاب‌آوری بود. روش: جامعه‌ی آماری این پژوهش تمامی کارکنان زن دانشگاه شهید چمران اهواز بود. از این جامعه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، ۲۳۰ نفر برای شرکت ‌در پژوهش انتخاب شدند. به‌منظور ...  بیشتر