کلیدواژه‌ها = روایی
بررسی مشخصه‌های روانسنجی مقیاس تجربه تعامل فرا اجتماعی در نمونه دانشجویان ایرانی

دوره 8، شماره 32، فروردین 1398، صفحه 17-44

رضا شباهنگ؛ محمد علی بشارت؛ بنیامین مختاری چیرانی؛ سجاد رضائی؛ منصوره نیکوگفتار؛ فرزین باقری شیخانگفشه


بررسی خصوصیات روان‌سنجی مقیاس جهت‌گیری حریم خصوصی اینترنتی در دانشجویان

دوره 6، شماره 24، دی 1395

احمدرضا کیانی چلمردی؛ بهمن زردی گیگلو؛ سعید خاکدال