مدل علی تأثیرات هوش معنوی و اخلاقی بر روابط فرازناشویی با واسطه‌های شبکه‌های مجازی و رضایت زناشویی

علی کمالجو؛ محمد نریمانی؛ اکبر عطادخت؛ عباس ابوالقاسمی

دوره 6، شماره 24 ، دی 1395

چکیده
  مقدمه: نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که شبکه‌های مجازی اجتماعی موجب اختلال در سلامت خانواده و افزایش روابط فرازناشویی شده‌اند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف طراحی و آزمون مدل علی تأثیرات هوش معنوی و اخلاقی بر روابط فرازناشویی با واسطه‌های شبکه‌های مجازی و رضایت زناشویی انجام شده است. روش: نمونه تحقیق شامل250 نفر که به روش نمونه گیری در ...  بیشتر

نقش هوش معنوی، اخلاقی و سازمانی در تمایل به ترک خدمت مدیران

ناصر ناستی زایی؛ مصیب بامری

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1395

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش تعیین رابطه‌ی هوش معنوی، اخلاقی و سازمانی با تمایل به ترک خدمت مدیران مدارس با استفاده از روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. روش: در این تحقیق جامعه‌ی آماری شامل تمامی مدیران مدارس زاهدان در سال تحصیلی 95-1394 بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای تعداد 209 مدیر انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. به‌منظور بررسی ...  بیشتر