کلیدواژه‌ها = سازگاری اجتماعی
مدل یابی روابط ساختاری حمایت اجتماعی و سبک های هویت با سازگاری اجتماعی و کیفیت زندگی

دوره 8، شماره 32، فروردین 1398، صفحه 79-90

صمد پیشرو کلانکش؛ شهروز نعمتی