روانشناسی اجتماعی
پیکربندی و اعتباریابی الگوی روانی اجتماعی هویت نوجوانان پسر ایرانی: یک مطالعه روایتی

یوسف جلالی؛ حسین اسکندری؛ احمد برجعلی؛ فرامرز سهرابی؛ محمد عسگری

دوره 12، شماره 46 ، شهریور 1401، ، صفحه 79-100

https://doi.org/10.22034/spr.2021.300447.1669

چکیده
  مقدمه: شواهد بیشماری حاکی از تغییرات رفتاری اساسی در نوجوانان ایرانی است. به احتمال زیاد بتوان این تغییرات را به مسائل هویتی آنان نسبت داد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اعتباریابی الگوی روانی اجتماعی هویت نوجوانان ایرانی و تعیین رابطه احتمالی آن با تغییرات رفتاری آنان انجام شد.روش: این پژوهش از لحاظ رویکرد آمیخته بود. در مرحله کیفی ...  بیشتر