روانشناسی اجتماعی
رابطه شفقت به‌خود و خوش‌بینی در دانش‌آموزان: نقش واسطه‌ای سازگاری اجتماعی

طاهره گلستانی بخت؛ انسیه بابایی؛ معراج کریمی؛ عباس احمدی

دوره 12، شماره 45 ، خرداد 1401، ، صفحه 65-84

https://doi.org/10.22034/spr.2022.314005.1699

چکیده
  مقدمه: در همۀ جوامع شیوة رفتار کودکان و نوجوانان از دغدغه‌های اساسی نظام تعلیم و تربیت و خانواده‌ها است و سازگاری‌ اجتماعی مهم‌ترین جنبه رشد اجتماعی هر فرد است که در ارتباط با افراد مختلف و همچنین موفقیت شغلی و تحصیلی افراد اثرگذار است. مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه شفقت به‌خود و خوش‌بینی در دانش‌آموزان، نقش واسطه‌ای سازگاری ...  بیشتر