ساختار معنایی حریم خصوصی در فرهنگ ایرانی: مطالعه‌ای بر مبنای تحلیل تناظر

عباس ذبیح زاده؛ محمدعلی مظاهری؛ جواد حاتمی؛ لیلی پناغی؛ محمدرضا نیک فرجام

دوره 7، شماره 26 ، تیر 1396

چکیده
  مقدمه: مطالعات اخیر حاکی از تأثیرپذیری نحوه‌ی تنظیم حریم خصوصی از بافتار فرهنگی-اجتماعی است. هدف از این مطالعه بررسی ساختار معنایی حریم خصوصی در فرهنگ ایرانی بود. روش: در یک مطالعه‌ی مقطعی 100 نفر (40 نفر در مرحله‌ی یکم و 60 نفر در مرحله‌ی دوم) از جمعیت عمومی به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. در گام نخست از طریق تکلیف تولید واژگان ...  بیشتر

رابطه رشد اجتماعی و حمایت اجتماعی با تاب‌آوری در دانشجویان

زهرا پاک نهاد؛ محمد ابراهیم مداحی

دوره 7، شماره 27 ، آبان 1396، ، صفحه 49-66

چکیده
  مقدمه: پژوهش‌های گذشته نشان می‌دهد، حمایت اجتماعی به کاهش فشار روان‌شناختی در دوره‌های بحران کمک می‌کند و سلامت روان افراد را تحت تأثیر قرار می­دهد. تاب­آوری نیز ظرفیت افراد برای سالم ماندن، مقاومت و تحمل در ‌شرایط سخت و پر خطر است. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه حمایت اجتماعی و رشد اجتماعی با تاب­آوری در دانشجویان بود. ...  بیشتر

نقش پیش‌بینی کنندگیِ باورهای فراشناختی، ذهن آگاهی و ترس از ارزیابی منفی در اضطراب اجتماعی نوجوانان

سمیه رباط میلی؛ مینا کریمی

دوره 8، شماره 31 ، آذر 1397، ، صفحه 51-68

چکیده
  مقدمه: اضطراب اجتماعی در نوجوانان شیوع بالایی دارد. با تکیه بر مبانی نظری، پژوهش حاضر با هدف پیش بینی اضطراب اجتماعی نوجوانان بر اساس باورهای فراشناختی، ذهن آگاهی و ترس از ارزیابی منفی انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر، توصیفی – مقطعی از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری پژوهش حاضر، دربرگیرندۀ کلّیّۀ دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم دوره ...  بیشتر

تاثیراهمال کاری تحصیلی بر بهزیستی روانشناختی: نقش های واسطه ای شناور بودن، عواطف مثبت -منفی و رضایت از زندگی

فاطمه هاتف نیا؛ فریبرز درتاج؛ احمد علی پور؛ نورعلی فرخی

دوره 9، شماره 33 ، خرداد 1398، ، صفحه 53-76

چکیده
  مقدمه: بهزیستی روانشناختی از منظر روانشناسان اجتماعی نوعی احساس رضایت است. از آنجایی که بهزیستی روانشناختی پیامدهای روانشناختی مثبت زیادی به همراه دارد، بررسی عوامل مؤثر بر آن بسیار حائز اهمیت است. هدف اصلی پژوهش حاضر تدوین مدل ساختاری بهزیستی روانشناختی بر پایۀ اهمال کاری تحصیلی و نقش‌ واسطه ای شناور بودن، عواطف مثبت - منفی و رضایت ...  بیشتر

رابطه علی درونی‌سازی آرمان لاغری با نارضایتی از بدن: نقش واسطه‌ای مقایسه اجتماعی

نسرین ارشدی؛ اعظم منصوری نیک

دوره 9، شماره 35 ، آذر 1398، ، صفحه 53-66

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه علی درونی‌سازی آرمان لاغری با نارضایتی از بدن با توجه به نقش واسطه‌ای مقایسه اجتماعی انجام گرفت. روش: 351 دانشجوی دختر مقطع کارشناسی دانشگاه کاشان که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، در این پژوهش شرکت کردند. به منظور جمع آوری داده‌ها از مقیاس‌های جهت‌گیری مقایسه‌ای آیوا-نترلندز (INCOM)، ...  بیشتر

تدوین برنامه علاقه اجتماعی درمانی و ارزیابی اثربخشی آن بر رفتارهای قلدری و قربانی نوجوانان

سید رضا پورسید؛ حمید علیزاده؛ فرنگیس کاظمی؛ احمد برجعلی؛ نور علی فرخی؛ سید مهدی پورسید

دوره 8، شماره 30 ، شهریور 1397، ، صفحه 55-78

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر تدوین برنامه ‌درمان با علاقه اجتماعی و ارزیابی اثر‌‌بخشی آن بر رفتارهای قلدری و قربانی نوجوانان بود. روش: روش تحقیق پژوهش نیمه‌آزمایشی و طرح آن با دو گروه‌ آزمایشی و دو‌گروه کنترل و ارزیابی به ‌صورت پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری دو‌ماهه بود. جامعه ‌آماری را کلیه دانش‌آموزان پسر قلدر و قربانی مدارس متوسطه ...  بیشتر

بررسی نقش میانجی نگرش به هرزه نگاری و خودکنترلی در رابطه بین پای-بندی مذهبی و میل به هرزه نگاری اینترنتی

آرزو خالقیان؛ ایلناز سجادیان؛ مریم فاتحی زاده؛ غلامرضا منشئی

دوره 9، شماره 36 ، اسفند 1398، ، صفحه 55-72

چکیده
  مقدمه: تأثیرات منفی گسترده هرزه‌نگاری اینترنتی به عنوان یک معضل در حال رشد در دنیای امروز، پرسش‌های زیادی درباره عوامل مؤثر در گرایش به آن ایجاد کرده است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی نگرش به هرزه‌نگاری و خودکنترلی در رابطه بین پای‌بندی مذهبی و میل به هرزه نگاری اینترنتی بود. روش: روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری ...  بیشتر

رابطه صفات شخصیتی در مدل شش عاملی شخصیت (هگزاکو) با نگرش سیاسی شهروندان شهر تهران

بهمن غیوروحدت؛ محمدنقی فراهانی

دوره 8، شماره 29 ، خرداد 1397، ، صفحه 59-76

چکیده
  مقدمه: هنگامی که شناختی از پدیده‌ها به دست می‌آید، با آنها به شیوة خاصی بنام نگرش رفتار می‌کنیم. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه صفات شخصیتی در مدل شش‌گانه هگزاکو و نگرش افراد به جریان­های سیاسی انجام شد. روش: بدین منظور نمونه‌ای شامل 372 نفر (185نفر مرد، 184نفر زن و 3 نفر با جنسیت نامشخص) به روش نمونه­گیری در دسترس از جامعه آماری شهروندان ...  بیشتر

عوامل مؤثر بر تمایل به گزارشگری مالی متقلبانه و نقش اخلاق پولی و تعهد اخلاقی

غلامرضا کرمی؛ فرزاد حاجی عظیمی؛ مجید صفاری نیا

دوره 8، شماره 32 ، فروردین 1398، ، صفحه 61-78

چکیده
  مقدمه: هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به گزارشگری مالی متقلبانه و نقش اخلاق پولی و تعهد اخلاقی با استفاده از روش پژوهش آمیخته مبتنی بر روش تحلیل عاملی و مدل یابی معادلات ساختاری بوده است. روش: این تحقیق با استفاده از روش دلفی و جامعه‌ی آماری شامل خبرگان حسابداری در حوزه گزارشگری مالی متقلبانه بوده که بر اساس نمونه کیری ملاک ...  بیشتر

کاوشی کیفی از علل و زمینه‌های شکل‌گیری چندهمسری مردان

قاسم اسمعیلی؛ سیدعلیرضا افشانی؛ محمدحسین فلاح؛ سعید وزیری

دوره 9، شماره 34 ، شهریور 1398، ، صفحه 63-82

چکیده
  مقدمه: یک مسئله اجتماعی در زمان واحد در جوامع مختلف، صورت‌های مختلف پیدا می‌کند، در جامعه و سرزمینی پذیرفته و پسندیده است و در جامعه‌ای دیگر رد و ناپسند می‌گردد. مسئله چندهمسری یا تعدد زوجات از مسائل اجتماعی و فرهنگی است که علل و زمینه‌های شکل‌‌گیری آن در جوامع مختلف، متفاوت خواهد بود. هدف مقاله حاضر، شناخت علل و زمینه‌های شکل ...  بیشتر

تاثیر استفاده از شبکه های تلویزیونی مستقر در خارج از کشور (ماهواره) بر میزان رضایت زناشویی، سازگاری زناشویی و صمیمیت زناشویی دانشجویان متاهل

ولی اله موسوی؛ ستاره عاطفی کرجوندانی؛ سجاد رضایی؛ زهرا پرتو

دوره 7، شماره 28 ، اسفند 1396، ، صفحه 83-100

چکیده
  زمینه و هدف : در سال‌های اخیر شبکه‌های تلویزیونی زیادی برای تاثیر‌گذاری و تغییر ذائقه فرهنگی ایرانیان در خارج کشور تاسیس شده است. درهمین راستا پژوهش حاضر به‌بررسی تاثیر شبکه‌های تلویزیونی مستقر درخارج ازکشور (ماهواره) بر میزان رضایت، سازگاری و صمیمیت زناشویی دانشجویان متاهل شهر رشت پرداخت. روش : طرح تحقیق توصیفی و پیمایشی و روش ...  بیشتر

بررسی رابطه‌ی وظیفه‌شناسی با ایجاد شبکه‌ی ارتباطی و جستجوی بازخورد با میانجی‌گری شخصیت پویا

بهنام محمدی

دوره 6، شماره 21 ، فروردین 1395

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی وظیفه‌شناسی با ایجاد شبکه‌ی ارتباطی و جستجوی بازخورد با میانجی‌گری شخصیت انجام شده است. روش: جامعه‌ی این پژوهش کارکنان پالایشگاه گاز بید بلند بوده است که بر اساس روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تعداد 260 نفر به عنوان نمونه‌ی پژوهش حاضر انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق پرسش‌نامه‌ی شخصیتی ...  بیشتر

محیط اجتماعی و خلاقیت: بررسی تأثیر جوّ دانشگاه بر پیشرفت خلاقانه‌ی دانشجویان

سیده فاطمه کاظمی؛ حبیب الله نادری؛ سهیلا هاشمی؛ فرزانه میکائیلی

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1395

چکیده
  مقدمه: پژوهش کنونی با هدف بررسی نقش جوّ دانشگاه در پیشرفت خلاقانه‌ی دانشجویان انجام شد. روش: با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، تعداد 362 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه مازندران انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس پیشرفت خلاقانه‌ی کارسون، پترسون و هیگینز (2005) و پرسش‌نامه‌ی ادراک جوّ دانشگاهی خلاق بود. داده‏ها ...  بیشتر

اثربخشی آموزش خود دلگرم‏سازی بر بهزیستی اجتماعی و روان‌شناختی زنان معتاد

مهناز علی اکبری دهکردی؛ احمد علیپور؛ اشرف مهمان نوازان

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1395

چکیده
  مقدمه: این پژوهش با هدف مطالعه اثربخشی آموزش خود دلگرم‏سازی بر بهزیستی اجتماعی و بهزیستی روان‌شناختی در بین زنان معتاد اجرا شده است. روش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی همراه با پیش‏آزمون-پس‏آزمون با یک گروه آزمایشی است. جامعه آماری شامل 25 نفر زنان معتاد تحت درمان بود که 10 نفر به‌طور تصادفی در گروه آزمایش قرار گرفتند. گروه آزمایش ...  بیشتر

مدل علی تأثیرات هوش معنوی و اخلاقی بر روابط فرازناشویی با واسطه‌های شبکه‌های مجازی و رضایت زناشویی

علی کمالجو؛ محمد نریمانی؛ اکبر عطادخت؛ عباس ابوالقاسمی

دوره 6، شماره 24 ، دی 1395

چکیده
  مقدمه: نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که شبکه‌های مجازی اجتماعی موجب اختلال در سلامت خانواده و افزایش روابط فرازناشویی شده‌اند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف طراحی و آزمون مدل علی تأثیرات هوش معنوی و اخلاقی بر روابط فرازناشویی با واسطه‌های شبکه‌های مجازی و رضایت زناشویی انجام شده است. روش: نمونه تحقیق شامل250 نفر که به روش نمونه گیری در ...  بیشتر

نقش هیجان‌های منفی و سبک‌های دلبستگی در پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت در یک مدل ساختاری

گلناز مظاهری نژاد فرد؛ عبدالله معتمدی؛ نجمه زیودار؛ زهره پوراسدی؛ ندا شاهواروقی فراهانی

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1396

چکیده
  تقاضای فزاینده به فناوری رایانه، بسیاری از افراد را با اختلال‌های بهداشت روانی، به ویژه اعتیاد به اینترنت مواجه ساخته است. هدف این پژوهش، بررسی نقش پیش‌بینی کنندگی هیجان‌های منفی (به شکل مستقیم و غیرمستقیم) و سبک‌های دلبستگی (به شکل مستقیم) در اعتیاد به اینترنت بود. پژوهش حاضر از جمله پژوهش‌های غیرآزمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه ...  بیشتر

الگوی معادلات ساختاری از روابط بین پذیرش - طرد والدین، پردازش اطلاعات اجتماعی و پرخاشگری نوجوانان

اعظم درزی رامندی؛ راضیه شیخ الاسلامی

دوره 7، شماره 26 ، تیر 1396

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر نقش واسطه‏ای پردازش ‏اطلاعات اجتماعی در رابطه بین پذیرش - طرد والدین و پرخاشگری نوجوانان را مورد بررسی قرار داده است. روش: شرکت‌کنندگان پژوهش شامل 464 دانش‌آموز دوره‌ی متوسطه‌ی اول شهرستان قزوین (233 دختر و 231 پسر) بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. به‌منظور سنجش متغیرهای پژوهش، پرسش‌نامه‌ی ...  بیشتر

پیش‌بینی گرایش به آرایش براساس طرحواره‌های ناسازگار اولیه در زنان و دختران شهر اصفهان

عبدالزهرا نعامی؛ سمیه پورمیدانی

دوره 7، شماره 27 ، آبان 1396، ، صفحه 67-78

چکیده
  مقدمه: هدف پژوهش، پیش­بینی گرایش به آرایش، براساس طرحواره­های ناسازگار اولیه، در زنان و دختران شهر اصفهان است. روش: پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش، شامل تمام دختران و زنان اصفهان هستند که تعداد 120 نفر به عنوان نمونه و به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل فرم کوتاه پرسش­نامه طرحواره ...  بیشتر

مدل پیش‌بینی تنهایی اجتماعی بر اساس حساسیت بین فردی و هوش اجتماعی با میانجی‌‌‌گری خود انتقادی

شایان متین؛ فائزه جهان

دوره 9، شماره 35 ، آذر 1398، ، صفحه 67-88

چکیده
  مقدمه: یکی از متغیر‌های نامطلوب رواشناختی که اثرات منفی بر فرد دارد، تنهایی اجتماعی است. هدف این پژوهش پیش‌بینی تنهایی اجتماعی بر اساس حساسیت بین فردی و هوش اجتماعی با میانجی‌‌‌گری خود انتقادی بود. روش: طرح پژوهش همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد تهران در سال 1397 بودند. تعداد نمونه این پژوهش 632 نفر بود ...  بیشتر

تاثیر نوع وبگردی و محیط فروشگاه بر خرید آنی آنلاین در شهر یزد با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری

سید مهدی الحسینی المدرسی؛ ابوالفضل امینیان جزی؛ هوشمند باقری قره بلاغ

دوره 8، شماره 31 ، آذر 1397، ، صفحه 69-86

چکیده
  مقدمه: خرید آنی، پدیدۀ مهمی در زمینه کسب و کار خرده فروشی و بازاریابی می­باشد و بر آن دسته خریدهایی تأکید دارد که مرزهای منطقی و متداول فرآیند خرید را درهم می­شکند و بدون ارزیابی جایگزین­های متعدد، پس از تأثیرپذیری فرد از نوعی محرک درونی یا بیرونی و در مدت زمانی بسیار کوتاه، رخ می­دهد. هدف پژوهش حاضر واکاوی نقش نوع وبگردی و محیط ...  بیشتر

پیش‎بینی خودکارآمدی بر اساس تاب‌آوری، تبعیض جنسیتی ادراک شده و طرحواره‎های نقش جنسیتی زنان

محبوبه کربلایی؛ جهانگیر کرمی

دوره 9، شماره 36 ، اسفند 1398، ، صفحه 73-88

چکیده
  مقدمه: هدف این پژوهش پیش‎بینی خودکارآمدی بر اساس تاب‌آوری، تبعیض جنسیتی ادراک شده و طرحواره‎های نقش جنسیتی زنان بود. خودکارآمدی، اعتماد شخص به توانایی خود در مقابله با شرایط دشوار است. روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف و نحوۀ جمع‌آوری داده‌ها از نوع همبستگی است. به همین منظور از میان معلمان زن شهر کهریزک 124 نفر با استفاده از نمونه‎گیری ...  بیشتر

مطالعه رفتارهای وندالیستی دانشجویان و برخی از عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)

عزت الله احمدی؛ صمد عدلی پور؛ فریبا پورجبار آخونی

دوره 8، شماره 29 ، خرداد 1397، ، صفحه 77-94

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مطالعه رفتارهای وندالیستی دانشجویان و رابطه آن با پایبندی به ارزش‌ها (ارزش‌های خانوادگی، دینی، فرهنگی- اجتماعی)، احساس بی‌هنجاری (بی‌هنجاری اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) و میزان استفاده از رسانه‌های نوین (اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مجازی) انجام شد. روش: این پژوهش به روش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه ...  بیشتر

مدل یابی معادلات ساختاری ارتباط دینداری و شیوه های فرزند پروری با معنا در زندگی مبتنی بر میانجی گری سبک های هویت در نوجوانان دختر

مهرداد کلانتری؛ حمیدطاهر نشلط دوست؛ حمیدرضا عریضی؛ امیدعلی باپیری

دوره 9، شماره 33 ، خرداد 1398، ، صفحه 77-94

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تبیین نقش دینداری و شیوه های فرزند پروری بر معنا در زندگی با میانجی گری سبک های هویت در نوجوانان دختر از طریق الگوسازی معادلات ساختاری است. این مطالعه از نوع همبستگی با استفاده از مدل یابی علی است. جامعه آماری دانش آموزان سال سوم دوره دبیرستان به تعداد4476 نفر بودند. نمونه آماری 200 نفری به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند ...  بیشتر